Freesille myönnetty Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitus!

Tiedote 28.4.2022: Freesille myönnetty Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitus

Yrityksellemme on myönnetty Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitus 22.3.2022. Tämä merkittävä virstanpylväs tulee vauhdittamaan kansainvälistä kasvuamme merkittävästi. Rahoituksen myöntäjä, Business Finland, on Suomen valtion omistama organisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa Suomelle vaurautta ja hyvinvointia kiihdyttämällä yritysten kestävää kasvua. Rahoituksen saaminen kuvastaa Business Finlandin luottoa Freesin kasvu- ja kansainvälistymispotentiaaliin.

Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on suuri liiketoimintapotentiaali. Kuten Business Finland kirjoittaa verkkosivuillaan: ”Valitsemme NIY-rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen kykeneviä startup-yrityksiä, joilla on jo merkittävää liikevaihtoa ja näyttöä kasvavasta kansainvälisestä liiketoiminnasta.” Rahoituksen avulla Freesi panostaa kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen, tiimin vahvistamiseen sekä kansainvälisen kasvustrategian kehittämiseen.

Olemme kasvaneet viime vuosina räjähdysmäisesti kotimaan markkinoilla, ja nyt olemme valmiita ottamaan seuraavan askeleen kohti kansainvälistä laajentumista. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että liiketoimintamme saa tunnustusta ja tukea kasvun kiihdyttämiseen.

EU-taksonomia – Mikä se on ja miten se vaikuttaa kiinteistöalaan?

EU-taksonomia kiinteistö- ja rakennusalalla | Kasvata vastuullista liiketoimintaa ja turvaa kilpailukykysi rahoitusmarkkinoilla

EU-taksonomia on päivän polttava puheenaihe, eikä syyttä. Sen lisäksi, että kestävä kehitys koskee meitä kaikkia, se antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä vastuullisuudesta merkittävän kilpailuedun. Pelkkä puhe vastuullisuudesta ei kuitenkaan enää riitä. Nyt tarvitaan käytännön toimia ja läpinäkyvää raportointia kestävän kehityksen edistämiseksi. Mutta miten?

Tähän artikkeliin olemme koonneet kattavan tiivistelmän EU-taksonomiasta kiinteistö- ja rakennusalalla. Käymme läpi mikä EU-taksonomia on, mitä se tarkoittaa käytännössä ja kuinka Freesin avulla tuet taksonomian kriteereiden täyttämistä ja otat sisäilmaraportoinnin hallintaan. Jos tavoitteenasi on kasvattaa vastuullista liiketoimintaa ja haluat turvata yrityksesi kilpailukyvyn rahoitusmarkkinoilla, tämä artikkeli on tehty juuri sinulle.

Mikä on EU-taksonomia?

EU-taksonomia on EU:n luoma kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka luo kriteeristön sille, minkälainen liiketoiminta on ympäristön kannalta kestävää. Yhteisen kriteeristön tarkoituksena on, että yritysten vertailu ympäristötavoitteiden näkökulmasta EU tasolla helpottuu. Yhteisen luokittelujärjestelmän avulla pyritään ehkäisemään viherpesua ja ohjaamaan sijoituksia todistetusti kestäviin sijoituskohteisiin. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että mitä paremmin yritys noudattaa taksonomian mukaisia kestävyyden periaatteita, sitä helpommin ja edullisemmin sen voidaan olettaa saavan rahoitusta.

Taksonomian 6 ympäristötavoitetta

1) ilmastonmuutoksen hillintä

2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen

3) vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu

4) siirtyminen kiertotalouteen

5) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen

6) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Jotta asetuksen mukaiset kriteerit kestävästä sijoituskohteesta täyttyvät, liiketoiminnalla täytyy olla positiivinen vaikutus yhteen kuudesta ympäristötavoitteesta eikä se saa vaikuttaa haitallisesti muihin viidestä tavoitteesta. 

EU-taksonomia ja sen vaikutukset kiinteistö- ja rakennusalaan

Kuten Sijoitusovi kirjoittaa, taksonomia-asetuksen myötä taloudelliset tunnusluvut eivät enää yksin riitä yrityksen investointien rahoittamiseen kun rahoitusta halutaan saada mahdollisimman helposti ja edullisesti. Nyt tarvitaan myös läpinäkyvää dataan pohjautuvaa raportointia ympäristötavoitteiden huomioimisesta. EcoRealin talous- ja rahoitusjohtaja Juho Mäkelä on huomannut, että Taksonomia näkyy jo nyt lainarahan hinnassa ja ero tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. 

Olennaisia hankkeita taksonomian näkökulmasta kiinteistö- ja rakennusalalla ovat kiinteistöjen hankintaan, omistamiseen ja energiatehokuuteen liittyvät investoinnit sekä rakennushankkeet ja peruskorjaukset. Sen lisäksi, että taksonomian kriteerit täyttävällä yrityksellä on mahdollista saada rahoitusta helpommin ja edullisemmin, International Finance Corporation raportoi julkaisussaan vihreillä rakennuksilla olevan jopa 23% korkeampi vuokralaisten pysyvyys, jopa 31% korkeammat myyntivoitot sekä 8% korkeammat vuokratuotot. Vastuullisuustavoitteiden voidaan katsoa tukevan näin myös liiketoiminnan kannattavuutta. Toimiin täytyy kuitenkin ryhtyä viimeistään nyt.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on valtava potentiaali tehdä toimia päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiinteistöjen ylläpito ja rakentaminen aiheuttavat globaalisti lähes 40% vuosittaisista CO2 päästöistä. Kiinteistöjen ylläpidon osuus päästöistä aiheutuu lähinnä kiinteistöjen energiankulutuksesta. Kuitenkin edelleen noin 75% rakennuksista käyttää energiaa tehottomasti.

Vuodesta 2023 alkaen ilmasto-raportointi tulee kiinteistörahastoille pakolliseksi, joten nyt viimeistään olisi oikea aika ottaa kiinteistöjen energiatehokkuus haltuun ja varmistaa, että kiinteistöt toimivat oikein. Kiinteistön käyttäjien sisäilmaolosuhteita vaarantamatta. Loppujen lopuksi kiinteistöt on tehty ihmisiä varten ja energiansäästötoimenpiteitä ei pitäisi tehdä ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella. – Mutta miten varmistaa, että tehdyt energiansäästötoimenpiteet eivät aiheuta haittaa kiinteistön käyttäjille tai kiinteistön rakenteille? 

Freesin avulla vastuullinen toimija varmistaa, että energiansäästötoimenpiteet tehdään sisäilmaolosuhteita vaarantamatta

Freesin avulla voidaan todentaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän optimoinnin avulla tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden onnistuminen, tunnistaa lisää säästötoimenpiteitä sekä toteuttaa EU-taksonomian mukainen sisäilmaraportointi. Asetuksen mukaisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet eivät saa johtaa negatiivisiin sivuvaikutuksiin muiden tavoitteiden osalta. Freesin avulla varmistamme, että kiinteistöissä tehtävät energiansäästötoimenpiteet tehdään turvallisesti kiinteistön käyttäjien sisäilmaolosuhteita ajatellen ja rakennusta vahingoittamatta.

Freesin hyödyt vastuullisuustavoitteiden täyttämisessä:

Käden päällä sydän ikoni, joka kuvaa huolenpitoa.

Varmistutaan, että energiansäästötoimenpiteet eivät vaaranna kiinteistön käyttäjien sisäilmaolosuhteita tai aiheuta vahinkoa kiinteistölle.

Rakennusikoni, jonka sisällä sydän. Ikoni kuvaa huolenpitoa rakennuksista.

Tunnistetaan lisää energiansäästötoimenpiteitä mm. ilmanvaihdon aikaohjelmien optimoinnilla ja varmistetaan tehtyjen toimenpiteiden onnistuminen.

EU-taksonomia lisää ympristöystävällisyyttä sekä liiketoiminnan kannattavuutta.

Parannetaan kustannustehokkuutta kiinteistöjen ennakoivan ylläpidon ja tiedolla johtamisen avulla.

EU-taksonomia raportointi kiinteistöjen sisäilmaolosuhteista on tärkeää.

Toteutetaan EU-taksonomian mukainen vastuullisuusraportointi tehdyistä toimenpiteistä ja kiinteistöjen sisäilmaolosuhteista.


Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä kuinka voimme olla sinulle avuksi vastuullisuustavoitteiden täyttämisessä ja raportoinnissa! 


Energiansäästöjä ja mielenrauhaa tilojen käyttöasteen laskettua COVID19-viruksen takia

Energiansäästöjä ja mielenrauhaa tilojen käyttöasteen laskettua COVID19-viruksen takia

Koronavirustilanteen seurauksena tilantarve ja kiinteistöjen käyttöaste on laskenut noin 50 prosenttia. Tämä tarjoaa kiinteistöjen omistajille mahdollisuuden merkittäviin energiansäästöihin.

Covid19 vaikutus kiinteistön käyttöasteeseen
Kuva esittää tältä vuodelta koronaa edeltävää ja koronan aikaista käyttöastetta ja mediaanilämpötilan kehitystä koulu- ja toimistokiinteistöissä, joissa Freesi on käytössä.

Koronaviruspandemia on muuttanut tapaa käyttää kiinteistöjä ja monet toimitilat sekä koulut seisovat kokonaan käyttämättöminä. Kiinteistöjen ylläpito tulee optimoida uudelleen nykyistä käyttöastetta vastaavalle tasolle esimerkiksi lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta. Lisäksi oikeanlaisilla toimilla voidaan edesauttaa viruksen leviämisen ehkäisyä varmistamalla riittävä puhtaanapito ja energiatehokkuus.

Kiinteistöjen ylläpitoa säätämällä syntyy suuret säästöt energiassa ja sitä kautta euroissa. Alta löydät kaksi laskelmaa siitä, minkälaisia säästöjä kiinteistöissä saadaan Freesi-sisäilmapalvelun avulla.

Esimerkkilaskelma koko kiinteistökannasta

Lasketaan esimerkki koko kiinteistökannasta havainnollistamaan mahdollisia säästöjä.

Kiinteistökantaa on yhteensä 1 000 000 m², jonka teoreettinen energiankulutus on 0,63€ /brm² /kk.

Olettamana on, että kiinteistöt ovat 40 prosentin käyttöasteella maaliskuusta elokuuhun. Energiansäästöpotentiaali on 30 prosenttia.

Tavallisesti kiinteistökannan energiakulut ovat 1 000 000 m² * 6 kk * 0,63€/brm²/kk = 3 780 000 euroa. Säästetyt eurot optimoimalla kiinteistön ylläpitoa 0,4 * 0,3 * 3 780 000 € = 453 600 €. Näin ollen Freesin hyötysuhde investoinnille on +182 prosenttia!

Esimerkkilaskelma keskimääräiseen suomalaiseen koulukiinteistöön

Pienemmän mittakaavan esimerkiksi otamme keskimääräisen suomalaisen 3000 neliön koulukiinteistön, jonka teoreettinen energiankulutus on sama 0,63€/brm²/kk.

Käyttöasteena voidaan perustellusti pitää nollaa prosenttia elokuuhun asti. Energiansäästöpotentiaalina edelleen 30 %. Säästettyjä euroja kertyy 3402€. Freesin hyötysuhde investoinnille on +182 prosenttia ja se maksaa itsensä varmasti takaisin.


Haluatko tietää tarkalleen, mitkä ilmanvaihtokoneet voidaan optimoida teidän kiinteistökannastanne? Haluatko saada helppoja energiansäästöjä ja mielenrauhaa?

Laita sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai täytä yhteydenottolomake täällä.


Freesi-sisäilmapalvelun logo

IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan ”Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelu on Suomessa saavuttanut markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna. Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, tekoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia välittömästi. Avaimet käteen -palvelu on käytössä yli 80 julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Palvelun piirissä on yli 700 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu- ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivakoteja sekä suuria asuinrakennuksia.