Sisäilman mittaus

  • Sisäilman mittaus on avain sisäilman laadun varmistamiseen. Sisäilmaa aletaan mittaamaan yleensä tilanteessa, jossa kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet oireilemaan tai jos on ilmennyt jokin syy epäillä sisäilmaongelmia kiinteistössä. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdolliset kosteusvauriot tai home. Sisäilman ongelmat kehittyvät vähitellen, jolloin hetkellisestä mittauksesta on hyötyä, kun halutaan saada varmistus ongelmien olemassaololle tai selkeys kiinteistökannan nykytilasta. Tämä kuitenkin tarkoittaa moninkertaisia kuluja ja terveysriskejä verrattuna siihen, että käytössä olisi jatkuva mittaus sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Kun sisäilmaongelmat alkavat aiheuttamaan terveyshaittoja, sisäilman tila on jo huono. Ongelmien korjaaminen on huomattavasti edullisempaa ja helpompaa, kun ne on taklattu ajoissa.

    Jokaisessa kiinteistössä tulisi valvoa ainakin lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmanvaihtoa. Näitä seuraamalla kiinteistön omistaja saa yleiskuvan siitä, minkälainen sisäilmasto kiinteistössä tai kiinteistökannassa vallitsee. Muita mitattavia suureita ovat esimerkiksi hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) ja pienhiukkaset. Lisäksi paine-erojen seuranta on tärkeää, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu liiallisen alipaineen johdosta rakenteista sisäilmaan tai jotta ylipaineen aiheuttamilta kosteusvaurioilta vältytään.

    Sisäilmaa voi mitata joko kiinteistössä valmiiksi olevilla mittalaitteilla tai järjestelmillä sekä langattomilla sisäilmaa mittaavilla IoT-antureilla. Tärkeintä mittauksessa on jatkuvuus. Vaikka paine-ero ei suoraan ole sisäilmaa vaan sisäilman laatuun vaikuttava suure, voi sitäkin mitata. Jatkuvan mittauksen etuna on ennaltaehkäisevyys, sillä toimintaa saadaan tarkemmin kohdennettua tarpeeseen, mikä luo säästöjä energiassa ja euroissa.

    Myös käyttäjät tulee ottaa huomioon sisäilmaa mitattaessa, joten reaaliaikaisen ja kattavan viestinnän tulee olla kunnossa. Sisäilma on käyttäjän kokemus rakennuksen tuottamista olosuhteista. Sitä tulee mitata riittävällä tarkkuudella ja laajuudella, jotka riippuvat kiinteistön käyttötarkoituksesta ja teknisistä ominaisuuksista. Dataa analysoimalla muodostetaan johdonmukainen kokonaisuus sisäilmaolosuhteista.

    Tässä kohtaa Freesi astuu kuvaan. Koko palvelumme ydin perustuu sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseen ja jatkuvaan sisäilman mittaukseen. Moni kokee sisäilman laadun omatoimisen seuraamisen usein aikaa vievänä tai turhana. Usein asiantuntijoihin turvaudutaan sitten, kun sille on syntynyt konkreettinen tarve – kuten kiinteistössä oireilevat käyttäjät. Freesi-sisäilmapalvelu on kustannustehokas ja luotettava avaimet käteen palvelu, jossa asiakkaamme tulee ainoastaan sitouttaa sopiva tiimi huolehtimaan insinööriemme antamien optimointi ja toimenpidesuositusten toteutumisesta. Ole parempi sisäilmajohtaja Freesi-sisäilmapalvelun avulla!