Sisäilman laadun mittaus – kuinka se tapahtuu?

Sisäilman laadun mittaus – kuinka se tapahtuu?

Sisäilman mittaaminen on lähtökohta sisäilman laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Kiinteistönomistajat tyytyvät usein pelkästään kuuntelemaan kiinteistön käyttäjien palautetta ja odottamaan konkreettista sisäilmaongelmaa sen sijaan, että he mittaisivat jatkuvasti kiinteistökantansa sisäilmaolosuhteita ja pyrkisivät ennaltaehkäisemään ongelmia ja optimoimaan sisäilmaolosuhteet.

Tyypillisesti sisäilman mittaamiseen ryhdytään tilanteessa, jossa kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet oireilemaan. Tämän tyyppisestä hetkellisestä mittauksesta onkin hyötyä, kun halutaan saada varmistus siitä, että oireilu juontaa juurensa nimenomaan sisäilmaongelmista. Ongelmat sisäilmassa syntyvät kuitenkin useimmissa tapauksissa hiljalleen ajan saatossa, jolloin jatkuvaa mittausta käyttämällä säästettäisiin niin kuluissa kuin mahdollisissa terveysriskeissäkin. Jos käyttäjien oireilu on alkanut, ovat ongelmat edenneet jo pitkälle. Mitä aikaisemmin sisäilman ongelmien taklaamisen aloittaa, sitä edullisempaa ja helpompaa niiden korjaaminenkin on.

Mitä suureita sitten kannattaa mitata suurimman hyödyn saavuttamiseksi?

Nykyään sisäilmasta mitattavien suureiden määrä on merkittävä, mutta muutama nousee tärkeydellään ylitse muiden. Jokaisessa kiinteistössä tulisi valvoa vähintään lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmanvaihtoa, joita seuraamalla kiinteistön omistaja saa yleiskuvan siitä, minkälainen sisäilmasto kiinteistökannassa vallitsee. Muita mitattavia suureita ovat muun muassa hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (tvocit) ja pienhiukkaset. Näiden lisäksi myös paine-erojen seuranta on tärkeää, sillä paine-erot vaikuttavat esimerkiksi sisäilmaan kulkeutuvien hiukkasten määrään ja kosteusvaurioiden syntyyn.

Entä miten sisäilmaa käytännössä mitataan?

Sisäilmassa olevia suureita mitataan joko kiinteistössä valmiiksi olevilla mittalaitteilla tai -järjestelmillä sekä langattomilla sisäilmaa mittaavilla IoT-antureilla. Se, mikä tekee mittauksesta arvokasta, on sen jatkuvuus. Jatkuvan mittauksen avulla toimintaa saadaan kohdennettua tarkemmin tarpeeseen, mikä luo säästöjä euroissa ja energiassa.

Mitatun tiedon lisäksi myös koettua sisäilmatietoa on tärkeä kerätä, kun sisäilman laadusta halutaan saada mahdollisimman kattava kokonaiskuva. Sisäilma on ennen kaikkea käyttäjänsä kokemus rakennuksen tuottamista olosuhteista, ja sitä tulee mitata riittävällä tarkkuudella ja laajuudella, jotka riippuvat kiinteistön käyttötarkoituksesta ja teknisistä ominaisuuksista. Reaaliaikaisen ja kattavan viestinnän tulee olla kunnossa, jotta kiinteistön käyttäjät tulee otettua riittävällä tavalla huomioon tietoa mitatessa. Koettua ja mitattua tietoa analysoimalla muodostetaan johdonmukainen kokonaisuus kiinteistön tai kiinteistökannan sisäilmaolosuhteista.

Freesi-sisäilmapalvelun ydin rakentuu juuri jatkuvan sisäilmamittauksen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisen ympärille. Monilla sisäilman mittaus kaatuu siihen, että he kokevat omatoimisen mittausdatan seuraamisen liian aikaa vievänä tai turhana. Freesi tarjoaa kuitenkin avaimet käteen -palvelun, jolla tekoäly ja insinöörit analysoivat tietoa puolestasi ja antavat toimenpide-ehdotuksia taklaamaan kytevät sisäilmaongelmat. Ole parempi sisäilmajohtaja IISY:n Freesin avulla ja ota yhteyttä meihin.

CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

Hiilidioksidi on yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja rakennuksissa

Korkea hiilidioksidipitoisuus on rakennuksen yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja. Ihmisille korkeat pitoisuudet hiilidioksidissa aiheuttavat päänsäryn ja väsymyksen lisäksi myös merkittäviä ongelmia jaksamisessa ja kognitiivisissa kyvyissä.

Hiilidioksidin mittaamista on tehty pitkään ja sen pitoisuuksille huoneilmassa on annettu raja-arvot niin sisäilmastoluokituksessa kuin asumisterveysasetuksissakin. Raja-arvojen avulla voidaan arvioida toimiiko rakennuksen ilmanvaihto oikein, sillä jokaisen rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltu toimimaan näiden raja-arvojen mukaisesti.

Nykyaikainen hiilidioksidin mittaustekniikka on toimivaa, ja hiilidioksidipitoisuuksia on voitu jo pitkään mitata sekä seurata luotettavasti. Nykyisellä reaktiivisen kunnossapidon toimintatavalla hiilidioksiditasoja aloitetaan mittaamaan vasta, kun käyttäjät ovat valittaneet huonosta sisäilmasta. Nykyisellä teknologialla on kuitenkin mahdollista mitata hiilidioksiditasoja kustannustehokkaasti jatkuvasti, jolloin päästään reaaliaikaisesti näkemään, kuinka hyvin suunnittelut hiilidioksiditasot toteutuvat. Jos näyttää siltä, että tavoitteet eivät toteudu, niihin päästään reagoimaan siltä istumalta eikä silloin, kun käyttäjät ovat jo alkaneet reagoimaan ja lopulta antamaan huonosta sisäilmasta palautetta. Lisäksi nähdään, ovatko hiilidioksiditasojen ylitykset kertaluonteisia, mikä johtuu esimerkiksi liian monen ihmisen oleskellessa tilassa samanaikaisesti, vai johtuvatko ne esimerkiksi ilmanvaihdon vääristä säädöistä. Jatkuvan mittauksen avulla havaitaan poikkeamat rakennuksen toiminnassa ja lisäksi voidaan varmistaa tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

Jatkuvan mittauksen avulla pistemäiset keräinmittaukset saadaan ajoitettua optimaalisesti

VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat aiheuttaa ihmiselle ärsytys- ja hengitystieoireita, ja niitä voi joutua sisäilmaan useista eri lähteistä – ihmisistä, rakennuksen rakenteista tai rakennuksen kalusteista. Rakenteista lähtöisin olevat VOC-yhdisteet voivat johtua esimerkiksi rakentamisen aikaisista, kostuneiden rakennusmateriaalien mukana tulleista päästöistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa uuteen rakennukseen pinnoitetaan muovimatto. Mikäli valettu betoni on edelleen kosteaa muovimattoa asennettaessa, voi muovimaton liima alkaa reagoimaan betonista pois pyrkivän kosteuden kanssa. Tämä synnyttää kaasumaisia yhdisteitä, jotka leviävät sisäilmaan. Myös rakennukseen tuodut vastamaalatut kalusteet vapauttavat haitallisia kaasumaisia yhdisteitä. Ihmisen mukana tulevat yhdisteet ovat usein peräisin esimerkiksi hajusteista.

Yhdisteiden toimintaa on mahdollista mitata, ja niiden pitoisuuksille on määritelty raja-arvoja. Perinteisesti VOC -yhdisteiden mittaus alkaa, kun käyttäjät alkavat oireilemaan. Keräinmittauksen jälkeen kerätyt yhdisteet analysoidaan laboratoriossa, jossa selviää, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ollut ja kuinka paljon. Tällaisen spontaanin keräinmittauksen ongelma piilee mittauksen pistemäisyydessä. Jos mittaus teetetään käytön aikana ilmanvaihdon käydessä täydellä teholla, ei se välttämättä anna realistista kuvaa VOC-yhdisteiden määrästä sisäilmassa.

Uudella mittaustekniikalla on mahdollista mitata sisäilman VOC-yhdisteitä jatkuvasti. Jatkuvan mittauksen avulla voidaan havaita muutoksia VOC -yhdisteiden pitoisuuksissa. Yhdessä hiilidioksidimittausten kanssa voidaan päätellä, ovatko yhdisteet peräisin rakennuksesta itsestään vai sen käyttäjistä. Nykyisellä edullisella mittaustekniikalla ei toistaiseksi pystytä tunnistamaan, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ja onko niitä haitallinen määrä. Hyöty saadaan siitä, että tarkentavat mittaukset osataan kohdentaa oikeaan aikaan toteutettavaksi.

Meillä IISY:llä on paljon kokemusta sekä hiilidioksidin että VOC-yhdisteiden mittauksesta. Olemme itse tutkineet TVOC-mittalaitteiden toimivuutta sekä pitkäjänteisesti oppineet lisää siitä, mitä niillä pystyy havaitsemaan ja mitä ei. Meiltä voit hankkia VTT-testatut mittalaitteet seuraamaan kiinteistökantasi CO2 ja TVOC -tasoja tai täydentää nykyistä mittausjärjestelmääsi. Sinulla on jatkuvasti käytössä luotettava ja reaaliaikainen sisäilmatieto, sillä me huolehdimme laitteiden toiminnasta ja tarkkuudesta koko palvelun käytön ajan. Ota meihin yhteyttä, jos kiinnostuit: iisy.fi/yhteystiedot/.

Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

Moderni sisäilmapalvelu helpottaa rakennuksen ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja tuo kustannussäästöjä

Kiinteistö- ja rakennusala on yksi Suomen vanhimmista toimialoista eikä ihmekään, että vanhat toimintatavat ovat edelleen tiukasti osana nykypäivän prosesseja. Konservatiivinen kiinteistöala on toistaiseksi omaksunut muita aloja hitaammin digitalisaation ja tietotekniikan mahdollisuuksia osana liiketoimintaansa, mutta vihdoin alan edelläkävijät ovat muuttamassa vanhoja toimintatapojaan.

Perinteisessä reaktiivisessa kunnossapidossa noudatetaan rakennukselle suunniteltua huolto-ohjelmaa ja poikkeamiin reagoidaan käyttäjien tai huoltohenkilökunnan palautteen perusteella. Tällä toimintatavalla on kuitenkin mahdotonta varmuudella todeta kiinteistön toimivan suunnitellusti, sillä suoritettujen toimenpiteiden onnistumista tai toivottujen sisäilmaolosuhteiden toteutumista ei seurata.

Kiinteistöjohto nojaa edelleen käyttäjien reagointiin

Perinteiseen kiinteistön teknisen elinkaaren hallintaan sisältyy rakentamisen lisäksi paljon hoitoa, huoltoa ja korjaamista. Rakentamista seuraa aika, jolloin kiinteistö pyritään säätämään toimimaan oikein ja sille määritetään huolto-ohjelma, jonka mukaan ajankohtiin liittyvät huoltotoimenpiteet, kuten ilmanvaihtosuodattimien vaihto tai patteriverkoston tasapainotus suoritetaan. Huolto-ohjelmaa noudattamalla varmistetaan, että kiinteistö toimii oikein ja suunnitellusti. Vai varmistetaanko?

Perinteiseen reaktiiviseen toimintamalliin liittyy oma haasteensa, sillä se perustuu olettamukseen kiinteistön oikeasta toiminnasta, mikäli palautetta poikkeamista ei tule ja huoltotoimenpiteet toteutetaan ajallaan. Toiminnan ollessa reaktiivista ongelmiin tartutaan vasta, kun ne ovat jo ilmenneet ja kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet reagoida ja valittaa siitä. Korjaustoimenpiteen jälkeen korjauksen onnistumisen mittarina on käyttäjäpalautteen vähentyminen. Pahimmassa tapauksessa käyttäjän on soitettava ylläpidolle useaan kertaan ennen kuin todellinen ongelma on ratkaistu. Kun ongelma on vihdoin saatu ratkaistua, käyttäjä on todennäköisesti ollut jo pitkään tyytymätön kiinteistön olosuhteisiin ja käyttäjän luottamus kiinteistön ylläpitoon on menetetty. Pahimmassa tapauksessa käyttäjät ovat sairastuneet huonosta sisäilmasta, ja rakennus on vaurioitunut pitkään väärin toimiessaan niin merkittävästi, että se lyhentää rakennuksen elinkaarta ja aiheuttaa mittavia odottamattomia kustannuksia.

Uusi ennaltaehkäisevä malli tarjoaa varmuuden sisäilmasta, taloudellisia hyötyjä ja terveellisen ympäristön

Mitä jos reaktiivisen toiminnan sijaan voitaisiin seurata toivottujen olosuhteiden toteutumista ja tehtyjen toimenpiteiden onnistumista? Mitä jos käyttäjille viestittäisiin avoimesti olosuhteista ja heidän mielipidettään olosuhteisiin kuunneltaisiin ja käytettäisiin hyväksi rakennusta säädettäessä? Nykyaikaista teknologiaa hyödyntämällä rakennuksen oikeaa toimintaa, käyttäjätyytyväisyyttä ja sisäilmaolosuhteita voidaan mitata, seurata ja valvoa vuorokauden ympäri – jatkuvasti ja reaaliajassa.

Rakennuksen toiminnan lopputulosta, sisäilmaolosuhteita, kuten paine-eroja, lämpötilaa ja hiilidioksiditasoja jatkuvasti mittaamalla voidaan saavuttaa varmuus rakennuksen oikeasta toiminnasta. Rakennuksen toimiessa oikein, rakenteellisten riskien todennäköisyys pienenee merkittävästi ja samalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille mukavat ja turvalliset olosuhteet. Poikkeamat rakennuksen toiminnassa havaitaan heti niiden synnyttyä, ja korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä jopa ennen kuin rakennuksen käyttäjät ehtivät ongelmaa edes havaita. Luottamus kiinteistön ylläpitoon kasvaa, kun käyttäjille tarjotaan mahdollisuus myös henkilökohtaisesti seurata hyvän sisäilmatyön tuloksia ja antaa olosuhteista palautetta. Mitatun ja koetun sisäilmatiedon avulla rakennus saadaan toimimaan oikein niin, että käyttäjien toiveet on huomioitu, ja rakennuksen toiminnan sekä käyttäjätyytyväisyyden kehitystä voidaan seurata.

Freesi-sisäilmapalvelun proaktiivisen eli ennakoivan kunnossapidon työkalujen avulla kaikki tämä on mahdollista. Toimiviksi todistettujen digitaalisten sisäilmajohtamisen työkalujen lisäksi Sisäilmapäällikkömme auttaa asiakasta johtamaan muutosta uuteen ennaltaehkäisevään toimintatapaan ja saavuttamaan parempia tuloksia sisäilmatyössä.

Me ja Freesi-sisäilmapalvelumme auttavat Sinua olemaan parempi sisäilmajohtaja: ennaltaehkäiset sisäilmaongelmia, optimoit kiinteistökantasi sisäilmaolosuhteet, parannat energia- sekä kustannustehokkuutta ja parannat käyttäjätyytyväisyyttä koko kiinteistökannassasi. Jos haluat kuulla lisää, ota meihin yhteyttä: iisy.fi/yhteystiedot.

Sisäilmakysely – varmistu kiinteistökantasi käyttäjien Feeliksestä

Sisäilmakysely – varmistu kiinteistökantasi käyttäjien Feeliksestä

Sisäilmasta huolehtiminen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäiseminen optimoi kiinteistökantasi olosuhteita, parantaa energiatehokkuutta ja ennen kaikkea parantaa kiinteistön käyttäjien terveyttä. Miksi siis jättää siitä kertomatta?

Freesi FEELIS on erityisesti kiinteistöjohdolle kehittämämme sisäilman viestintä- ja palautejärjestelmä, jolla varmistat käyttäjien tyytyväisyyden kiinteistökannan olosuhteisiin ja viestit sisäilman laadusta tehokkaasti. Se sisältää huonepalautejärjestelmän, olosuhdekyselyn sekä sisäilmatiedotuksen käyttäjille. FEELIS on ainutlaatuinen tapa yhdistää palautteen kerääminen, olosuhteista viestiminen sekä sisäilmatiedon analysointi. Yhdessä Freesi-sisäilmapalvelun kanssa kerätty mitattu ja koettu sisäilmatieto hyödynnetään selkeäksi raportoinniksi, havainnoiksi ja toimenpide-ehdotuksiksi kiinteistökantasi sisäilman parantamiseksi.

Kerää palautetta, toteuta sisäilmakyselyitä ja viesti olosuhteista

Huonepalautejärjestelmällä hyödynnät käyttäjien kokemukset tehokkaasti kiinteistön ylläpidossa. Tilakohtaista palautetta annetaan seinästä löytyvän QR-tarran avulla, jonka skannaamalla käyttäjät pääsevät omalla matkapuhelimellaan antamaan palautetta sisäilman olosuhteista. Näin kiinteistön omistaja saa ajankohtaista olosuhdepalautetta, joka on valmista analysoitavaksi ja raportoitavaksi.

Olosuhdekyselyn avulla varmistat käyttäjien tyytyväisyyden helpolla verkkopohjaisella sisäilmakyselyllä. Kyselyllä saat huonepalautetta kohdennetummin vastauksia juuri niihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, joihin haluat käyttäjiltä vastauksen. Voit rakentaa oman kyselyn ja lähettää sen milloin vain. Siihen on helppo ja nopea vastata, jonka jälkeen tieto on jälleen valmista analysoitavaksi.

Sisäilmatiedotuksella viestit reaaliaikaisesti kiinteistön käyttäjille sisäilmaolosuhteista. Tähän sisältyy verkkopohjainen käyttäjäsivu, josta käyttäjät voivat halutessaan käydä tarkistamassa kiinteistön sisäilmatiedot. Sisäilmatieto on reaaliaikaista ja sieltä löytyy myös kausiluontoiset käyttäjävinkit sisäilman laadun parantamiseksi. Mikäli kiinteistössä on sisäilmamittaukseen käytettyjä mittalaitteita tai tietojärjestelmiä, voidaan niin koettua kuin mitattuakin tietoanalyysiä esittää sivulla helposti luettavassa muodossa.

Freesiltä koko sisäilmajohtamisen työkalupakki

Freesi tarjoaa mitatulla ja luotettavalla tiedolla johdetun prosessin, järjestelmällisen tavan johtaa ja säännöllistä, ennakoivaa työtä paremman sisäilman puolesta. Rakenna luottamusta kiinteistön käyttäjien kanssa ja ole parempi sisäilmajohtaja FEELIS-palvelun avulla! Laske hinta kiinteistöösi painamalla tästä.

Entä kiinnostuitko Freesistä? Täytä yhteydenottopyyntö tai varaa suoraan aika myyjältämme. Täältä löydät lisätietoa palveluistamme: https://iisy.fi/palvelut/


IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan ”Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelu on Suomessa saavuttanut markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna.

Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, tekoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia välittömästi. Avaimet käteen palvelu on käytössä yli 100 julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Palvelun piirissä on yli 900 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivatiloja sekä suuria asuinrakennuksia.

Villa Mairean sisäilma varmistetaan Freesin avulla

Kuva: Rauno Träskelin / Mairea-säätiö sr

Modernismin helmi Villa Mairean sisäilma varmistetaan Freesin avulla

Villa Mairea on Porin Noormarkussa sijaitseva arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema rakennus, joka valmistui vuonna 1939 Harry ja Maire Gullichsenin edustusasunnoksi. Aallon tunnetuimpiin töihin kuuluvaa rakennusta pidetään yhtenä modernistisen arkkitehtuurin onnistuneimmista luomuksista ja suunnannäyttäjistä, jonka myötä hän myös itse siirtyi funktionalismista kohti modernimpaa ilmaisua. Ahlström Kiinteistöt Oy:n omistama Villa Mairea on osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Noormarkun ruukkia, joka on yksi Museoviraston määrittelemistä valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.

Miksi kohteessa ollaan erityisen tarkkoja sen teknisestä toiminnasta?

“Kohde on arvokiinteistö ja materiaalit sekä kalusteet ovat mittaamattoman arvokkaita. Näiden arvon säilyttämiseksi meidän täytyy varmistua sisäilman laadusta, jotta vältämme kaikki mahdolliset riskit. Tällaista kohdetta ei ole muualla ja kohde on maailmanlaajuisesti todella erityinen. Kohdetta tullaan katsomaan joka puolelta maailmaa. Ahlström Kiinteistöt on ylpeä, että saavat huolehtia maailmanlaajuisesti näin historiallisesti merkittävän kohteen kunnosta ja tulevaisuudesta. Talon rakennuttaja Maire Gullichsen on perustanut Mairea-Säätiön, jotta talon kulttuuriarvo säilyy tuleville sukupolville ja arkkitehdeillä sekä taiteesta kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla tutustumaan kohteeseen. Lisätietoja löydät meidän verkkosivuilta”, kertoo Mairea-säätiön Tiina Laihomäki.

Freesi oli luonnollinen valinta

Pekka Laine A. Ahlström Kiinteistöistä kertoo yhteistyön olevan mutkatonta: “Ahlströmillä oli tarve Freesin tyyppiselle palvelulle ja kun he jo vahvasti toimivat Satakunnassa niin yhteistyön aloitus oli luontevaa. Kaikki yhteistyö tehtiin talon ehdoilla ja yhteistyössä oltiin valppaasti mukana. Raportointi ja selvitykset tulivat helposti. Avunpyyntöihin vastaaminen ylitti odotuksemme.”

“Tekniikka taipui helposti meidän tarpeisiin ja laitteisto saatiin huomaamattomasti kohteeseen. Raportointi oli helppoa luettavaa kaikille sidosryhmille. Monipuolinen ja tarkka analyysi auttoi meitä vertailemaan kohteen eri tiloja”, Laihomäki sanoo.

Lisätietoja näistä linkeistä:

https://www.villamairea.fi/
https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku
https://www.ahlstromcapital.com/

Sisäilmaongelmat ja kuinka ne ratkaistaan

Sisäilmaongelmat ja kuinka ne ratkaistaan

Sisäilma on ennen kaikkea käyttäjän kokemus rakennuksen tuottamista olosuhteista – kun sisäilma on kunnossa, sitä ei pitäisi huomata. Sisäilmaan ja siitä syntyviin ongelmiin vaikuttavat monet tekijät, kuten olosuhteet eli ilmanvaihto, lämmitys ja painesuhteet. Lisäksi esimerkiksi talotekniikalla, rakenteilla ja niiden terveellisyydellä sekä rakennuksessa käytetyillä materiaaleilla on iso rooli sisäilmakokonaisuudessa.

Sisäilmaongelmat ovat paljon muutakin kuin hometta rakenteissa

Yhdistävänä tekijänä edellä mainituille on sekä mitatun että koetun sisäilmatiedon puute. Hajallaan oleva tai jopa puutteellinen tieto vaikuttaa käyttäjäkokemukseen eivätkä kiinteistönomistajatkaan välttämättä osaa yhdistellä näistä palasista loogista kokonaisuutta, josta ongelmakohdat havaitsisi vaivattomasti. Ongelmat sisäilmassa ovat paljon muutakin kuin esimerkiksi hometta, ja jopa 90 prosenttia ongelmista johtuu yksinään olosuhteista.

Sisäilman laadun selvitystyö hukkaa useimmiten resursseja

Tavallisesti sisäilmaan liittyvät toimenpiteet ovat reaktiivisia – pyritään sammuttamaan jo syttynyt tulipalo. Kiinteistön käyttäjien palautteeseen reagoidaan, josta alkaa selvitystyö. Siinä tapauksessa otetaan selvää, mikä kiinteistössä mättää. Sisäilmaa tutkitaan ja mitataan useitakin kertoja, jonka jälkeen jäljitetään ongelman alkuperä. Kun se on paikannettu, asiasta raportoidaan ja suoritetaan tarvittavat toimenpiteet. Sen jälkeen jännittyneenä odotellaan, ovatko toimenpiteet purreet ja tuleeko käyttäjiltä tyytymätöntä palautetta. Mikäli ongelmat jatkuvat, aikaa ja energiaa vievä prosessi alkaa jälleen kerran uudelleen, mikä on vaivalloista ja kallista.

Freesi apuun ennaltaehkäisevässä sisäilmatyössä

Freesi-sisäilmapalvelu tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ja johdetun prosessin, jossa korostetaan ennakoivan työn tärkeyttä. Jos rakenteissa on selvä kosteusvaurio, täytyy se toki yhä avata ja tutkia, mutta Freesin avulla pääsee pureutumaan helpommin olosuhteisiin ja niiden parantamiseen. Lisäksi varmistetaan niin ikään myös korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

On ensiarvoisen tärkeää ylläpitää luottamusta kiinteistön käyttäjiin viestimällä mahdollisimman avoimesti ja reaaliaikaisesti kiinteistön sisäilman laadusta. Kun kahvipöytäkeskustelua käydään asian tiimoilta, voi se istuttaa aiemmin sisäilmaan tyytyväisen käyttäjän mieleen ajatuksen siitä, että jotain saattaakin olla vialla. Erityisesti sisäilmakartoitusten jälkeen on hyvä käydä tulokset läpi ja viestiä korjaustoimenpiteiden onnistumisesta luotettavasti.

Tiedolla johtamisella voi merkittävästi parantaa sisäilmaa mitatulla faktatiedolla, järjestelmällisella tavalla johtaa ja säännöllisellä, ennakoivalla työtä. Palvelulla pyritään nimenomaan ennaltaehkäisemään sisäilman ongelmia, ja tukahduttamaan mahdollisia tulipalon alkuja.

Kiinnostuitko Freesistä? Täytä yhteydenottopyyntö tai varaa suoraan aika myyjältämme. Täältä löydät lisätietoa palveluistamme: www.iisy.fi/palvelut

5 + 5 vinkkiä kiinteistösi sisäilman laadun parantamiseksi

5 + 5 vinkkiä kiinteistösi sisäilman laadun parantamiseksi

Sisäilman laatu vaikuttaa meihin niin terveydellisesti kuin taloudellisestikin. Hyvä sisäilma saa meidän työskentelemään tehokkaammin ja voimaan paremmin.

Kiinteistöjen sisäilman laatuun voi vaikuttaa merkittävästi jo pienilläkin teoilla, kuten huolehtimalla siisteydestä ja ilmanvaihdosta. Jotkut tilanteet vaativat kuitenkin kunnon ryhtiliikkeen kiinteistön ylläpitoon. Huonon sisäilman ei tarvitse olla pysyvä piirre, johon täytyy tyytyä, vaan tekemällä oikeita toimenpiteitä voi saada aikaan suuren muutoksen.

Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen, sillä ihmiset viettävät keskimäärin 90 % ajastaan sisätiloissa. Huono sisäilma voi aiheuttaa väsymystä, huonovointisuutta ja päänsärkyä, mutta monet huomaavat sen esimerkiksi tuntuvan kuivalta tai tunkkaiselta.

Yksi tärkeimmistä sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä on ilmanvaihto. Sillä puhdistetaan sisään tulevaa ilmaa epäpuhtauksista ja johdetaan hiilidioksidipitoista ilmaa ulos. Myös liian korkea lämpötila voi pidemmän päälle aiheuttaa terveysriskejä, kuten iho-oireita tai limakalvojen ärsytystä.

Mitä jokainen voi tehdä parantaakseen sisäilman laatua?

  1. Älä peitä pattereita. Patteri tulkitsee ilman olevan lämpimämpää kuin se tosiasiassa on, eikä näin ollen luovuta lämpöä niin paljoin kuin tarvitsisi.
  2. Laske lämpötilaa. Useimmat meistä viihtyvät lämpimässä sisäilmassa, mutta se lisää tilan tunkkaisuuden tuntua.
  3. Tuuleta tarvittaessa. Hetkellinen ikkunatuuletus ristivedolla tuo happea tilaan. Pidä ikkunat kuitenkin muina aikoina kiinni, jotta ilmanvaihto toimii suunnitellusti.
  4. Varmista riittävä siivous ja siisteys. Pidä pinnat vapaana paperipinoista ja tavaroista, jotta tehokas siivous on mahdollista.
  5. Turhien hajusteiden käyttö pois sisätiloissa. Varmistetaan kanssakäyttäjille mukavammat ja tervellisemmät sisäilmaolosuhteet eikä levitetä turhaan hajusteita sisällä.

Vinkit kiinteistönomistajalle:

  1. Huolehdi, että tilaa käytetään suunnitellusti. Tila ei voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli sitä ei käytetä kuten on tarkoitettu.
  2. Säädä kiinteistön ylläpito käyttöasteen mukaiseksi. Jos esimerkiksi hiilidioksiditasot pääsevät nousemaan käytön aikana liikaa, voi se väsyttää ja aiheuttaa huonovointisuutta käyttäjissä.
  3. Viesti sisäilman laadusta aktiivisesti eteenpäin. Kasvata luottamusta kiinteistösi käyttäjien kanssa ja edesauta ongelmien ratkaisua.
  4. Ennaltaehkäise sisäilmaongelmia. Ennakoiva ylläpito säästää jopa 30 % viivästyneeseen korjaamiseen verrattuna.
  5. Harkitse jatkuvaa sisäilman seuraamista. Näet reaaliaikaisesti, kuinka kiinteistökantasi sisäilma kehittyy. Alkavat ongelmat voidaan korjata ennen kuin ne pääsevät aiheuttamaan vahinkoa.

Me Freesillä tarjoamme ratkaisun, joka auttaa sinua tässä kaikessa. Sisäilmajohtamisen työkaluilla ehkäiset sisäilmaongelmia, optimoit olosuhteita, parannat energiatehokkuutta ja otat sisäilmaviestinnän haltuun. Lisää Freesi-sisäilmapalvelusta täältä ja sisäilmaviestintä- ja palautejärjestelmä Feeliksestä täältä.

Sitowisen ja Freesin yhteishanke kiinteistöjen hallinnan optimoimiseksi

Sitowisen ja Freesin yhteishanke kiinteistöjen hallinnan optimoimiseksi

Sitowise on 1 700 hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisia palveluita ja se toimii Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Lisäksi se on Suomen suurimpia rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä.

Sitowisen Marko Tulamo on koulutukseltaan LVI-tekniikan diplomi-insinööri, joka johtaa tällä hetkellä Sitowisen LVI-suunnitteluosastoa ja on työskennellyt Sitowisella kuuden vuoden ajan. Hänen oma projektitoimintansa liittyy rakennusten energiansuunnitteluun ja LVIA-toiminnan varmistamispalveluihin. Tavallisesti hanketyypit liittyvät kolmannen osapuolen tarkastustehtäviin tai ovat suunnitelmia toteutuksineen ja prosessien toiminnan varmennusta.

Yhteinen saneeraushankekokonaisuus sisältää noin kymmenen toimitilakiinteistöä ja palvelurakennusta, jotka on rakennettu vuosina 1960-2000 ja joiden koko vaihtelee 3000-10000 neliömetrin välillä. LVIA-ratkaisut vaihtelevat kiinteistöissä, mutta myös tekniset järjestelmät ovat eri vuosikymmeniltä ja toimivat näin ollen eri tasoisina. Osasta kohteita löytyy esimerkiksi järjestelmät ilman käsittelyä ja jäähdytystä varten. Hyvällä automaatiosuunnittelulla mahdollistetaan rakennuksen energiatehokkuus ja uusien järjestelmien käyttöönotto tulevaisuudessa.

Tavoitteena yhtenäinen toimintamalli kiinteistöhallintaan

Hankkeen tavoitteena on saada koko kiinteistökannan talotekniset järjestelmät toimimaan kuten on suunniteltu sekä optimoida energiatehokkuutta sisäilman laatua vaarantamatta. Aiemmin vastaavia hankkeita on tehty hajautetusti paikallisten loggeri-datojen perusteella, ja paikoin myös automaation puolelta saatavia tietoja on pystytty hyödyntämään, mutta kokonaisvaltaista ratkaisua tiedon hyödyntämiseen ei ole kehitetty.

Yhdessä muodostettu toimintamalli muodostaa systemaattisen tavan optimoida koko kiinteistökanta kerralla. Freesi toimittaa analytiikkaan ja mittausteknologiaan liittyvän kokonaisuuden, jota käytetään yhdessä Sitowisen asiantuntijapalveluiden kanssa.

Järjestelmällinen ja tehokas kokonaisuus asiakkaalle

Lopputuloksena asiakas saa yhden hallitun kokonaisuuden, jonka avulla aikataulun hallinta helpottuu systemaattisen toimintatavan ansiosta. Rakennusten teknisten järjestelmien toiminnasta voidaan tehdä analyysiä välittömästi, kun mittausteknologia on asennettu. Lisäksi hankekokonaisuuden läpimenoaika on merkittävästi lyhyempi tällaisella toimintamallilla. Perinteisesti läpimenoaika on noin vuoden verran, mutta tämä kokonaisuus lyhentää sen jopa neljään kuukauteen. 

Datan luettavuutta ja ymmärrettävyyttä lisää se, että kiinteistöistä ja kiinteistökannoista on valmiit raportointinäkymät, joiden avulla myös asiakas pääsee dataan heti kiinni. Tiedämme välittömästi, että mittalaitekanta tuottaa luotettavat tiedot kohteesta, jotta asiantuntijat pääsevät suoraan keskittymään omaan työhönsä resursseja hukkaamatta. 


IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan.  Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, tekoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia välittömästi. Avaimet käteen -palvelu on käytössä yli 80 julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Palvelun piirissä on yli 700 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu- ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivakoteja sekä suuria asuinrakennuksia.

Auta meitä lahjoittamaan varmuus sisäilmasta!

Auta meitä lahjoittamaan varmuus sisäilmasta!

IISY Oy lahjoittaa jälleen Freesi-sisäilmapalvelun hyväntekeväisyyskohteeseen, joka valitaan yleisön ehdotuksien perusteella. Palvelun kesto määräytyy Facebook-julkaisuun 31.12.2019 mennessä saatujen tykkäysten lukumäärän perusteella.

1. Tykkää aiheeseen liittyvästä Facebook-julkaisustamme
2. Kommentoi Facebook-julkaisuun ehdottamasi kohde ja perustelusi
3. Saa jakaa – mitä enemmän tykkäyksiä, sitä suurempi lahjoitus!

Linkki julkaisuun tässä.

Säännöt
IISY Oy lahjoittaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevän Freesi-sisäilmapalvelun enintään 2.000 m2 suuruiseen rakennukseen tai rakennuksen osaan. Me valitsemme kohteen ehdotusten joukosta valintakriteerinä parhaat perustelut.

Lahjoitettavaan Freesi-sisäilmapalveluun kuuluu:

1. Mittalaitepalvelu™ – Tarjoamme sisäilmamittaukset rakennuskantaan. Me autamme valitsemaan mittalaitteet, hankimme ne luotettavilta toimittajilta, rahoitamme ne, asennamme ne, järjestämme tiedonsiirron pilvipalveluun ja hoidamme niiden teknisen ylläpidon koko palvelun ajan.

2. FREESICLOUD™ – Kiinteistöjohdon sisäilmatyökaluilla hallitaan koko rakennuskannan sisäilmatietoa yhdestä paikasta. Rikastamme sisäilmamittaukset salaisella reseptillämme ja autamme havahtumaan sisäilmariskeihin.

3. Sisäilmakumppani™ – Sisäilmaan erikoistunut insinööritiimi tuottaa säännölliset kausiraportit rakennuskannasta. Siihen kuuluvat riskihavainnot, tekniset toimenpidesuositukset sekä hankeseuranta kaikista rakennuksista.

Palvelun kesto:
Palvelun kesto määräytyy Facebook-julkaisuun 31.12.2019 mennessä saatujen tykkäysten perusteella seuraavasti.

3 kk – vähimmäiskesto
6 kk – 250 tykkäystä
9 kk – 500 tykkäystä
12 kk – 1.000 tykkäystä


HUS Meilahden sairaalan toimenpidesiipi hyväntekeväisyyskohteena vuonna 2018

Viime vuonna saimme kohde-ehdotuksia lähes sata kappaletta, joista hyväntekeväisyyslahjoituksen saajaksi valikoitui HUS Meilahden sairaalan toimenpidesiipi.

Reaaliaikaisella sisäilmamittauksilla pyrimme nopeuttamaan rakennuksen järjestelmien poikkeamiin reagointia. Pitkällä tähtäimellä tämä vähentää käyttäjille aiheutuvia sisäilmahaittoja ja pienentää korjaustarvetta.”, totesi HUS Tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Juha Kataja alkuvuodesta 2019.

HUSin ja IISY:n yhteistyö jatkuu edelleen onnistuneen lahjoitusjakson jälkeen.


IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan “Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelu on Suomessa saavuttanut markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna.

Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, tekoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia välittömästi. Avaimet käteen -palvelu on käytössä yli 80 julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Palvelun piirissä on yli 700 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu- ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivakoteja, sekä suuria asuinrakennuksia.

Espoon kaupungin ja NCC:n kokemuksia Freesi-sisäilmapalvelusta

Freesin ja NCC:n yhteistyön avulla
varmistetaan hyvät sisäilmaolosuhteet

NCC tuottaa Espoon kaupungille elinkaaripalveluita. Osana kaupungin koulujen elinkaarikorjauksia on esimerkiksi Karakallion koululla otettu käyttöön Freesi-sisäilmapalvelu, jolla sisäilman laatua voidaan seurata jatkuvasti ja mahdollisiin muutoksiin päästään puuttumaan yhdessä heti.

Espoon elinkaari-koulukorjausten ensimmäisen korin korjaukset on jo tehty. Kakkoskorin kohteiden, joita ovat Espoonlahden, Karakallion ja Mainingin koulut, elinkaarimalliin sisältyy koulujen peruskorjaus sekä ylläpito yhteensä 25 vuoden ajan. Kiinteistöjen sisäilmaolosuhteita on valittu tarkkailemaan Freesi-sisäilmapalvelu.

– Päätimme ottaa Freesi-anturit käyttöön ihan sillä perusteella, että kiinteistössä epäiltiin olevan sisäilmaongelmia. Epäilyjen tueksi piti saada jotakin totaalista dataa, jotta tietäisimme, mikä tilanne on, kertoo kiinteistöpäällikkö Toni Engman NCC:ltä.

– Freesi tuli siis mukaan kuvioon, jotta tilanne voitaisiin varmistaa. Olemme tilanneet tietynlaisen kiinteistön tietynlaisin palveluin ja olosuhtein. Nyt olemme varmistuneet siitä, että saamme sitä mitä olemme tilanneetkin, painottaa Espoon tilapalveluiden kiinteistöpalvelupäällikkö Leif Ilander.

Skeptisyys on karissut

Ennen Freesi-sisäilmapalvelun käyttöönottoa suhtautui Ilander siihen hieman skeptisesti. Hän epäili, mitä tällainen järjestelmä pystyisi oikeasti todentamaan sisäilma-asioista.

– Täytyy kyllä iloksi todeta, että se skeptisyys on tässä karissut.

Freesi-anturi Espoon koululla

Muutoksiin päästään puuttumaan yhdessä

Tällä hetkellä antureiden avulla mitataan sisäilman lämpötilaa, sisäilman kosteutta ja ilmaan haihtuvien kemiallisten päästöjen määrää.

– Tämän avulla on pystytty todentamaan se, ettei sisäilmaongelmia ole. Jos tilanteeseen tulee muutoksia, pystymme puuttumaan niihin heti, Ilander sanoo.

– Meidän kannaltamme yhteistyö toimii niin Espoon kaupungin kuin Freesin suuntaan mukavasti. Saamme kaivattua dataa ja pääsemme yhdessä viemään asiaa eteenpäin ja oikeaan suuntaan, Engman painottaa.

– Yhteistyömme NCC:n kanssa sujuu ihan moitteettomasti. Mitään ongelmia ei ole ja palvelu on moitteetonta. Kaikki asiakastyytyväisyyskyselyt ja käyttäjiltä saatu suora palaute osoittavat sen, että homma toimii ja heihin ollaan tyytyväisiä, Ilander kiittelee.


IISY on digitaalinen asiantuntijatalo, joka tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevää Freesi-sisäilmapalvelua. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan. Lue lisää iisy.fi/palvelut.