Rakennuksen paine-erojen mittauksen merkitys sisäilmajohtamisessa

Rakennuksen paine-erojen mittauksen merkitys sisäilmajohtamisessa

Rakennuksen paine-eroja voidaan mitata vaipan yli ulkoseinistä ja ala- tai yläpohjasta. Lisäksi voidaan tutkia esimerkiksi epätasapainoisesta ilmanvaihdosta johtuvia sisätilojen välisiä paine-eroja. Rakennuksen paine-eroja mittaamalla saadaan ymmärrys siitä, mikä on rakennuksen ilmanvaihdon ulko-olosuhteiden ja lämpötilan aiheuttama painesuhde rakennuksessa. Rakennuksen paine-erot kertovat mihin suuntaan ilma rakennuksessa liikkuu.

Rakennuksen paine-erot vaipan yli suunnitellaan aina niin, että rakennus olisi ulkoilmaan nähden mahdollisimman lähellä nollaa tai lievästi alipaineinen. Rakennuksessa, jossa ilmanvaihdolla on koneellinen tulo/poisto järjestelmä, voi aiheutua riski, jossa rakennus on voimakkaasti yli- tai alipaineinen. Liiallisen alipaineisuuden riskinä on, että rakennukseen imetään korvausilmaa väärästä paikasta ohi suunnitellun reitin, jolloin sisäilmaan voi joutua epäpuhtauksia esimerkiksi kaduilta, ulkoilmasta, rakenteista tai alapohjasta. Liika ylipaineisuus taas aiheuttaa merkittävän riskin huoneilman kosteuden kondensoitumisesta rakennuksen rakenteisiin, mikä voi johtaa mikrobivaurioihin ja merkittäviin saneerauksiin.

Paine-eron mittaaminen – mitä tulisi tietää?

Rakennuksen paine-eroja vaipan yli tulisi mitata pitkäkestoisella, tallentavalla mittauksella erillisillä paine-eromittalaitteilla jokaisen ilmavaihtokoneen palvelualueelta. Tyypillisesti rakennuksen paine-eroja mitataan kertaluontoisesti joko rakennuksen huolto-ohjelman tai korjaustoimenpiteiden yhteydessä. Hetkellisten mittausten heikkoutena on se, että paine-eroihin vaikuttaa hetkellisesti erittäin moni asia eikä kertaluontoisella mittauksella voida tehdä luotettavasti johtopäätöksiä rakennuksen toiminnasta.

Rakennuksen paine-eroja mitattaessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon paine-eroanturien sijoittelu, koska mittaustuloksiin vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen muoto, tuulen suunta, paine-eroletkun pituus sekä sen kytkentä paine-erosensorin + ja – nastassa. Rakennuksen luotettavan toiminnan arvioimiseksi paine-eroja pitäisi mitata useasta mittapisteestä jokaisen ilmanvaihtokoneen palvelualueelta sekä jokaisesta eri ilmansuunnasta.

Paine-eromittaamisen tyypillisiä virheitä rakennuksessa ovat paine-eroanturin + ja – nastan virheellinen asennus, jolloin paine-eron datan tulkinnassa tehdään vaarallisia väärintulkintoja. Usein paine-erosensori sijoitetaan sellaiseen paikkaan, että paine-eroletku joudutaan tekemään liian pitkäksi, jolloin sen pituus aiheuttaa häviöitä ja virheellisiä leukemia mittaustuloksissa. Jotta voidaan varmistua paine-eroantureiden oikeasta toiminnasta, on niiden asennuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota oikein asennukseen ja paine-eroanturin lähettämää dataa on validoitava, ettei paine-eroletkun tukkeutuminen aiheuta vääristymiä tai virheellisiä tulkintoja.

Paine-eron jatkuvaa dataa analysoidessa on tärkeää tulkita dataa pitkäjänteisesti keskiarvoistaen, jotta muun muassa tuulen vaikutukset mittaustuloksiin voidaan poistaa. Paine-erojen analysointi isoista kiinteistömassoista vaatii edistyksellistä tekoälyä, visualisointityökaluja ja asiantuntijan, joka ymmärtää paine-erojen mittaustulosten merkityksen rakennuksen toiminnalle.

Freesi tekee skaalautuvasti havaintoja ja suosituksia isoista kiinteistökannoista tekoälyn ja insinöörien avulla

Freesi on validoinut markkinoilta luotettavat paine-eromittalaitteet. Freesin asiantuntijatiimi tekee asiakkaan kohteeseen asennussuunnitelman, asentaa anturit ja varmistaa, että anturit on asennettu asianmukaisesti. Lisäksi Freesin tekoäly ja asiantuntijatiimi valvoo jatkuvatoimisesti mittalaitteiden lähettämää dataa ja havaitsee mikäli anturin toiminnassa on vikaa. Freesin digitaalisen sisäilmajohtamisen prosessin avulla havaitaan riskit rakennuksen painesuhteissa ja pystytään tuottamaan ennaltaehkäisevää kunnossapitoa isoista kiinteistökannoista. Autamme mielellämme asiakkaitamme hallitsemaan heidän rakennuskantojensa painesuhteita.

5 vinkkiä rakennuksen paine-eromittauksen toimivuudesta sisäilmajohtamisessa

 • Varmistu mittaustekniikan luotettavuudesta
 • Varmista, että rakennuksessa on riittävästi paine-eromittauksia jokaisen ilmanvaihdon palvelualueella
 • Hanki asiantuntija tulkitsemaan dataa ja tekemään toimenpidesuosituksia
 • Toteuta toimenpiteet ja ennaltaehkäise sisäilmaongelmia
 • Varmistu korjausten onnistumisesta!

Jos haluat kuulla lisää rakennuksen paine-erojen mittauksesta rakennuskannoissa, niin otathan meihin rohkeasti yhteyttä osoitteessa iisy.fi/yhteystiedot.

Terveisin,
Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
0406404667
IISY Oy

Miten rakennusautomaation mittadataa voidaan hyödyntää sisäilmajohtamisessa?

Miten rakennusautomaation mittadataa voidaan hyödyntää sisäilmajohtamisessa?

Moderneissa rakennuksissa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät hyödyntävät mitattua olosuhdetietoa tuottavien ja terveellisten olosuhteiden luomiseen rakennuksen käyttäjille. Tilan huonesäätimen lämpötilatiedon perusteella automaatio säätää tilan lämpötilan käyttäjien toiveiden mukaiseksi ja tilan ilmanvaihtoa tehostetaan energiaa säästäen vasta kun käyttäjiä hiilidioksidimittauksen perusteella saapuu paikalle. Moderni teknologia tuottaa oikein toimiessaan energiatehokkaasti optimaaliset sisäilmasto-olosuhteet.

Rakennuksen olosuhteita mittaavat anturit ovat kuitenkin herkkiä elektronisia laitteita, jotka eivät toimi ikuisesti. Antureiden mittauksia hyödyntävät automaation alakeskukset ovat kaukana antureista, ja tiedonsiirrossa voi aiheutua vääristymiä mittaustuloksiin. Mikäli automaatio saa mittalaitteilta vääriä lukemia, se myöskin säätää olosuhteet väärin. Miten voidaan olla varmoja, että mittaustulokset pitävät paikkansa ja että rakennus toimii oikein?

Rakennusautomaation haasteet – mitä tulisi tietää?

Rakennusten oikean toiminnan varmistamisen, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisen ja nopean tunnistamisen edellytyksenä on tietojohdettu sisäilmajohtaminen, jossa sisäilmaa mitataan jatkuvasti ja mittadataa tulkitsee asiantuntija, joka osaa tehdä mittadatasta korkealaatuisia havaintoja sekä toimenpide-ehdotuksia kiinteistön ylläpidolle. Sisäilmajohtamisen kannalta on kriittistä varmistaa, että mittadata on luotettavaa. Rakennusautomaatiojärjestelmien mittauksien haasteena on usein se, ettei niiden mittalaitteiden toimintaa valvota mitenkään, joka johtaa siihen, että ajan myötä mittalaitteet alkavat näyttämään väärin.

Toinen haaste muodostuu rakennusautomaation mittauspisteistä, joita ei ole tarpeeksi kattavasti, tärkeitä mittasuureita puuttuu tai mittalaitteet ovat sijoitettu sisäilmajohtamisen kannalta vääriin paikkoihin, kuten poistoilmakanavaan tai katon rajaan. Rakennusautomaation mittalaitteiden sijoituspaikkoja suunnitellessa asennuspaikka valitaan liian usein muilla, kun optimaalisen mittaustuloksen ehdoilla. Jotta sisäilmajohtamista voidaan tehdä luotettavasti, on mittalaitteiden sijaittava siellä missä ihmiset oleskelevat.

Kolmas haaste rakennusautomaation mittadatan hyödyntämisessä on datan saatavuus. Tyypillisesti mittadata sijaitsee paikallisella automaation valvomo palvelimella, johon jokaisen rakennuksen mittadataa hyödyntävän toimijan täytyy toteuttaa oma kohdekohtainen suojattu VPN-yhteys. Jokaisen VPN -yhteyden luominen ja ylläpitäminen vaatii resursseja, eikä näin ollen ole skaalautuvan ohjelmiston kannalta kustannustehokasta. Kiinteistön omistajien olisi syytä suunnitella omiin kiinteistökantoihinsa data-arkkitehtuuristrategia, jossa rakennusten tuottama data tuodaan pilvipalveluun skaalautuvan rajapinnan taakse, jotta eri lisäarvopalveluiden käyttöönotto olisi mahdollisimman nopeaa, kustannustehokasta ja tietoturvallista.

Freesin avulla varmistutaan olosuhdemittausten luotettavuudesta ja saadaan kiinteistökannan olemassa olevat mittaukset hyötykäyttöön

Me Freesillä autamme asiakasta osana digitaalisen sisäilmajohtamisen prosessiamme varmistumaan rakennusautomaation olosuhdemittausten luotettavuudesta. Freesin tekoäly valvoo jatkuvasti rakennusautomaation mittapisteiden toimintaa ilmoittaen, mikäli mittadataa ei tule tai mittalaitteiden data ei ole tilan käyttäytymiseen nähden luotettavaa. Lisäksi IoT -mittalaitteita voidaan hyödyntää referenssimittalaitteina automaation mittausten rinnalla, jolloin luotettava sisäilmajohtaminen voidaan aloittaa välittömästi myös tilanteessa, jossa automaation mittauksissa todetaan puutteita.

Mikäli rakennusautomaation mittausten kattavuudessa tai sijoituksissa havaitaan puutteita, voidaan mittauksia täydentää IoT -mittalaitteilla. Freesin kautta avaimet-käteen hankittujen IoT -mittalaitteiden dataa on mahdollista hyödyntää muiden järjestelmien, kuten automaatiojärjestelmän käytössä tätä tukevien alustojen kautta.

Olemme mielellämme asiakkaamme apuna suunnittelemassa strategiaa kiinteistökannan datan hyödyntämiseen, jotta rakennusten lisäarvopalveluiden käyttöönotto olisi tulevaisuudessa mahdollisimman nopeaa ja kustannustehokasta.

5 vinkkiä rakennusautomaation mittadatan hyödyntämiseksi sisäilmajohtamisessa

 • Varmistu mittaustekniikan toimivuudesta.
 • Varmista, että rakennuksessa on kattavasti lämpötila- ja CO2-mittauksia olosuhdevyöhykkeellä sekä paine-eromittauksia jokaisen ilmanvaihtokoneen palvelualueella.
 • Varmista, että mittadata on pilviympäristössä skaalautuvan rajapinnan takana.
 • Hanki asiantuntija tekemään havaintoja sekä tekemään toimenpidesuosituksia.
 • Kommunikoi kiinteistön käyttäjille hyvistä olosuhteista ja paranna luottamusta!

Jos haluat kuulla lisää siitä, kuinka pystyt olemaan parempi sisäilmajohtaja hyödyntäen rakennusautomaation mittadataa, otathan meihin rohkeasti yhteyttä osoitteessa iisy.fi/yhteystiedot.

Terveisin,
Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
0406404667
IISY Oy

Antti-Jaakko Alanko

Miksi minulle on yhtiön toimitusjohtajana tärkeää, että käyttämiemme toimitilojen sisäilma on hyvää?

Miksi minulle on yhtiön toimitusjohtajana tärkeää, että käyttämiemme toimitilojen sisäilma on hyvää?

Kiinteistöjen koronariskit

COVID19 on ollut päivän polttava puheenaihe jo vuoden päivät. Arjen täytyy kuitenkin jatkua, ja meidän on löydettävä keinot siihen miten me voimme jatkaa arkeamme mahdollisimman normaalisti ja turvallisesti. Vastaan meillä toimenkuvassani Iisyn talous- ja henkilöstöasioista. Haluan löytää ratkaisun auttaakseni yhtiömme työntekijöitä.

Kiinteistön ilmanvaihdon toiminnalla on suora vaikutus kiinteistön sisäilmaan ja toki myös sen vaihtuvuuteen. Useiden tutkimusten mukaan nimenomaan ilmanvaihdon toiminnalla voidaan vaikuttaa kiinteistön aiheuttaman COVID19 riskin suuruuteen. Tämä perustuu aerosolina ilmassa leviävän tartunnan sisältävän ilman poistamiseen tiloista, jotka ovat käytössä.

Me kiinteistöalalla olemme tärkeässä roolissa koronatilanteen ratkaisemisessa omalta osaltamme. Itse koen, että tässä onnistuaksemme me tarvitsemme varmuuden sisäilmasta sekä laadukasta ja helposti käytettävää viestintää kiinteistön käyttäjille.

61% tuottavuusloikka kognitiivisissa toiminnoissa

Sisäilmanlaadulla on myös suuri vaikutus ihmisten tuottavuuteen. Tämä korostuu etenkin toimistoympäristöissä, joissa työ on laadultaan ajattelutyötä. Harvardin tutkimuksen mukaan hyvä sisäilman laatu parantaa jopa 61% kognitiivista päättelykykyä. Mielestäni tämä on seikka, joka jokaisen työnantajan on tunnistettava ja jonka potentiaali on huomioitava tuottavuuden kehittämiseksi. Me muutimme juuri uusiin toimitiloihin, ja aion itse ottaa härkää sarvista ja vaatia vuokranantajaa pitämään yllä turvalliset ja terveelliset sisäilmaolosuhteet.

Terveempiä rakennuksia, terveempiä ihmisiä

Tuottavuuden lisäksi sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus sairaspoissaoloihin. World Green Building Councilin tutkimuksen mukaan lyhytaikaiset sairaspoissaolot laskivat 35 prosentilla, kun kiinteistön käytönaikaista ilmanvaihtoa tehostettiin. Olen tunnistanut tässä hyvän riskienhallintapotentiaalin. En missään nimessä halua ottaa sitä riskiä, että IISY työnantajana altistaa työntekijöitään tarpeettomille terveyshaitoille. Me yrityksenä kannustamme työntekijöitämme liikkumaan ja syömään terveellisesti sekä pyrimme lisäksi omalta osaltamme vaikuttamaan myös siihen, että hengitämme terveellisesti.

Hyvää ja positiivista kevättä kaikille teille, jotka myös vastaatte työntekijöidenne hyvinvoinnista ja olette valmiita panostamaan terveempään huomiseen!

Terveisin,
Samu Niska, hyvinvoiva toimitusjohtaja ja purjehtija

Kuinka sisäilmaongelmia voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä?

Kuinka sisäilmaongelmia voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä?

Sisäilmaongelmia esiintyy rakennuksissa monessa eri muodossa: siinä missä toiset voidaan havaita silmällä, voivat toiset vaatia mittavan määrän tutkimuksia ja asiantuntijoita. Tyypillisesti rakennuksen sisäilmaongelmien selvitys lähtee käyntiin käyttäjän havainnosta, jolloin ongelma on ollut olemassa jo pitkään. Pahimmassa tapauksessa käyttäjät ovat sairastuneet huonosta sisäilmasta, ja rakennus on vaurioitunut pitkään väärin toimiessaan niin merkittävästi, että se lyhentää rakennuksen elinkaarta ja aiheuttaa mittavia odottamattomia kustannuksia.

Ongelmien ennaltaehkäisemisen ja nopean tunnistamisen edellytyksenä on tietojohdettu sisäilmajohtaminen, jossa sisäilmaa mitataan jatkuvasti kiinteillä mittalaitteilla ja mittadataa tulkitsee asiantuntija, joka osaa tehdä mittadatasta oikeita havaintoja sekä toimenpide-ehdotuksia kiinteistön ylläpidolle. Jotta mittadatasta voidaan tuottaa lisäarvoa, on mittadatan luotettavuudesta varmistuttava tietoa validoimalla, ymmärrettävä mittausten korrelaatio rakennuksen tekniseen toimintaan ja pääteltävä oikeat tekniset korjaustoimenpiteet tunnistetuissa ongelmatilanteissa.

Mitä rakennuksesta pitäisi mitata ja miten voidaan varmistua mittadatan luotettavuudesta?

Perinteisesti rakennuksen olosuhteita mitattaessa tyydytään keräämään mittadataa ja tekemään kiinteistön ylläpidolle yksinkertaisia hälytyksiä raja-arvojen ylityksistä. Tällaisen prosessin lopputuloksena hälytyksiä tulee usein niin paljon, ettei niihin ehditä reagoimaan ja ongelman oikea syy jää korjaamatta tai korjaustoimenpiteen onnistuminen varmistamatta. Lisäksi mittaustuloksista voidaan tehdä vääriä johtopäätöksiä, mikäli tuloksia tulkittaessa ei ole varmuutta mittaustekniikan oikeasta toiminnasta, mitataan vääriä asioita tai ei ymmärretä rakennuksen toiminnan vaikutusta mittaustuloksiin.

Jotta rakennuksen toimintaa voidaan ymmärtää ja sen lämmitysjärjestelmän sekä ilmanvaihdon oikeasta toiminnasta voidaan luotettavasti varmistua, on rakennuksesta mitattava vähintään lämpötilaa, hiilidioksidia ja paine-eroa. Lämpötilaa ja hiilidioksidia tulee mitata tilakohtaisesti ja paine-eroa vaipan yli useammasta mittapisteestä yhtä ilmanvaihtokonealuetta kohden. Teknisten mittausten lisäksi sisäilmajohtamisen kannalta on erittäin tärkeää kysyä jatkuvasti rakennuksen käyttäjiltä mielipidettä olosuhteista sekä viestiä heille terveellisistä ja tuottoisista olosuhteista.

Koska mittalaitteet eivät ole ikuisia ja niiden mittadatan luotettavuuteen vaikuttaa myös data-arkkitehtuuri, mittadatan luotettavuutta on tärkeää validoida tekoälyn ja asiantuntijoiden avulla. Validointia voidaan tehdä vertailumittauksin, kiinteiden raja-arvojen perusteella tai vertaamalla mitattua tietoa tilan oletettuun käyttäytymiseen.

Millaisia havaintoja mittadatasta voidaan tehdä ja miten poikkeamia tunnistetaan skaalautuvasti isoista rakennuskannoista?

Rakennuksen mittadatasta voidaan tuottaa hyvin eritasoisia havaintoja. Ison kiinteistökannan ylläpidossa tulee pystyä tuottamaan mahdollisimman korkean tason havaintoja, joiden avulla ylläpito voi tehokkaasti keskittyä ongelmien korjaamiseen.

Matalan tason havainnoissa huomataan, etteivät sisäilmaolosuhteet pysy tietyissä rajoissa, ja niitä voidaan tuottaa automaattisesti kiinteiden raja-arvojen perusteella. Korkeamman tason havaintojen tekeminen vaatii asiantuntijoita, jotka tuottavat laadukkaita sisäilmahavaintoja, kertovat mistä poikkeamat raja-arvoissa johtuvat ja antavat tekniset toimenpidesuositukset poikkeamien korjaamiseksi. Asiantuntijaa tarvitaan myös korjaustoimenpiteen onnistumisen varmistamiseksi. Eri tasoiset havainnot voidaan luokitella esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Tason 1 havainto syntyy, kun yksittäinen mittaus ylittää raja-arvon.

“Tilan A01 hiilidioksidipitoisuus on noussut yli raja-arvon 950 ppm.”

Tason 2 havainnossa sallitut raja-arvot ylittyvät toistuvasti pidemmän aikajakson aikana.

“Tilan A01 hiilidioksidipitoisuus on noussut toistuvasti yli raja-arvon 950 ppm.”

Tason 3 havainnossa tuotetaan kohdistettu tieto poikkeamasta rakennuksesta kerätyn teknisen tiedon perusteella.

“Ilmanvaihtokone TK01 alueella hiilidioksidipitoisuudet eivät pysy Sisäilmastoluokitus S2:n sallimissa rajoissa arkisin klo 17-20 välisenä aikana.”

Tason 4 havainnossa voidaan useampaa eri mittaussuuretta hyödyntämällä päätellä teknisen vian aiheuttaja ja antaa hyvin tarkka toimenpidesuositus.

“Ilmanvaihtokone TK01 vaikutusalueella hiilidioksidipitoisuudet eivät pysy Sisäilmastoluokitus S2:n sallimissa rajoissa arkisin klo 17-20 välisenä aikana. Lisäksi TK01 vaikutusalueelle syntyy samanaikaisesti voimakas alipaine. Suositellaan tarkistamaan ilmanvaihtokoneen TK01 alueen ilmanvaihdon tehostuspeltien toiminta.”

Tason 3 ja 4 havaintojen tekeminen sekä toimenpidesuositusten antaminen vaatii asiantuntijuutta ja tietämystä rakennuksesta sekä sen toiminnasta. Jotta tällaista teknistä poikkeamien tunnistamista pystytään tuottamaan skaalautuvasti isoista kiinteistökannoista, on insinöörien tukena oltava pitkälle kehitetty tekoäly, joka kykenee tuottamaan laadukkaita teknisiä havaintoja rakennuksista automaattisesti miljoonien mittapisteiden seasta.

5 vinkkiä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi

 • Kerää mittadataa rakennuksesta mahdollisimman kattavasti
 • Varmistu mittadatan luotettavuudesta
 • Hanki asiantuntija tulkitsemaan dataa ja tekemään siitä havaintoja sekä toimenpidesuosituksia
 • Varmistu tehtyjen toimenpiteiden onnistumisesta
 • Kommunikoi kiinteistön käyttäjille hyvistä olosuhteista ja paranna luottamusta!

Ota meihin yhteyttä osoitteessa iisy.fi/yhteystiedot niin me kerromme mielellämme lisää siitä, miten saat maksimoitua hyödyn sisäilmamittauksista, varmistut niiden luotettavuudesta ja kuinka me voimme auttaa sinua siinä.

Keväisin terveisin,
Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
0406404667
IISY Oy

Sisäilman laadun mittaus – kuinka se tapahtuu?

Sisäilman laadun mittaus – kuinka se tapahtuu?

Sisäilman mittaaminen on lähtökohta sisäilman laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Kiinteistönomistajat tyytyvät usein pelkästään kuuntelemaan kiinteistön käyttäjien palautetta ja odottamaan konkreettista sisäilmaongelmaa sen sijaan, että he mittaisivat jatkuvasti kiinteistökantansa sisäilmaolosuhteita ja pyrkisivät ennaltaehkäisemään ongelmia ja optimoimaan sisäilmaolosuhteet.

Tyypillisesti sisäilman mittaamiseen ryhdytään tilanteessa, jossa kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet oireilemaan. Tämän tyyppisestä hetkellisestä mittauksesta onkin hyötyä, kun halutaan saada varmistus siitä, että oireilu juontaa juurensa nimenomaan sisäilmaongelmista. Ongelmat sisäilmassa syntyvät kuitenkin useimmissa tapauksissa hiljalleen ajan saatossa, jolloin jatkuvaa mittausta käyttämällä säästettäisiin niin kuluissa kuin mahdollisissa terveysriskeissäkin. Jos käyttäjien oireilu on alkanut, ovat ongelmat edenneet jo pitkälle. Mitä aikaisemmin sisäilman ongelmien taklaamisen aloittaa, sitä edullisempaa ja helpompaa niiden korjaaminenkin on.

Mitä suureita sitten kannattaa mitata suurimman hyödyn saavuttamiseksi?

Nykyään sisäilmasta mitattavien suureiden määrä on merkittävä, mutta muutama nousee tärkeydellään ylitse muiden. Jokaisessa kiinteistössä tulisi valvoa vähintään lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmanvaihtoa, joita seuraamalla kiinteistön omistaja saa yleiskuvan siitä, minkälainen sisäilmasto kiinteistökannassa vallitsee. Muita mitattavia suureita ovat muun muassa hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (tvocit) ja pienhiukkaset. Näiden lisäksi myös paine-erojen seuranta on tärkeää, sillä paine-erot vaikuttavat esimerkiksi sisäilmaan kulkeutuvien hiukkasten määrään ja kosteusvaurioiden syntyyn.

Entä miten sisäilmaa käytännössä mitataan?

Sisäilmassa olevia suureita mitataan joko kiinteistössä valmiiksi olevilla mittalaitteilla tai -järjestelmillä sekä langattomilla sisäilmaa mittaavilla IoT-antureilla. Se, mikä tekee mittauksesta arvokasta, on sen jatkuvuus. Jatkuvan mittauksen avulla toimintaa saadaan kohdennettua tarkemmin tarpeeseen, mikä luo säästöjä euroissa ja energiassa.

Mitatun tiedon lisäksi myös koettua sisäilmatietoa on tärkeä kerätä, kun sisäilman laadusta halutaan saada mahdollisimman kattava kokonaiskuva. Sisäilma on ennen kaikkea käyttäjänsä kokemus rakennuksen tuottamista olosuhteista, ja sitä tulee mitata riittävällä tarkkuudella ja laajuudella, jotka riippuvat kiinteistön käyttötarkoituksesta ja teknisistä ominaisuuksista. Reaaliaikaisen ja kattavan viestinnän tulee olla kunnossa, jotta kiinteistön käyttäjät tulee otettua riittävällä tavalla huomioon tietoa mitatessa. Koettua ja mitattua tietoa analysoimalla muodostetaan johdonmukainen kokonaisuus kiinteistön tai kiinteistökannan sisäilmaolosuhteista.

Freesi-sisäilmapalvelun ydin rakentuu juuri jatkuvan sisäilmamittauksen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisen ympärille. Monilla sisäilman mittaus kaatuu siihen, että he kokevat omatoimisen mittausdatan seuraamisen liian aikaa vievänä tai turhana. Freesi tarjoaa kuitenkin avaimet käteen -palvelun, jolla tekoäly ja insinöörit analysoivat tietoa puolestasi ja antavat toimenpide-ehdotuksia taklaamaan kytevät sisäilmaongelmat. Ole parempi sisäilmajohtaja IISY:n Freesin avulla ja ota yhteyttä meihin.

Terveisin,
Samu Niska, hyvinvoiva toimitusjohtaja ja purjehtija

CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

Hiilidioksidi on yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja rakennuksissa

Korkea hiilidioksidipitoisuus on rakennuksen yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja. Ihmisille korkeat pitoisuudet hiilidioksidissa aiheuttavat päänsäryn ja väsymyksen lisäksi myös merkittäviä ongelmia jaksamisessa ja kognitiivisissa kyvyissä.

Hiilidioksidin mittaamista on tehty pitkään ja sen pitoisuuksille huoneilmassa on annettu raja-arvot niin sisäilmastoluokituksessa kuin asumisterveysasetuksissakin. Raja-arvojen avulla voidaan arvioida toimiiko rakennuksen ilmanvaihto oikein, sillä jokaisen rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltu toimimaan näiden raja-arvojen mukaisesti.

Nykyaikainen hiilidioksidin mittaustekniikka on toimivaa, ja hiilidioksidipitoisuuksia on voitu jo pitkään mitata sekä seurata luotettavasti. Nykyisellä reaktiivisen kunnossapidon toimintatavalla hiilidioksiditasoja aloitetaan mittaamaan vasta, kun käyttäjät ovat valittaneet huonosta sisäilmasta. Nykyisellä teknologialla on kuitenkin mahdollista mitata hiilidioksiditasoja kustannustehokkaasti jatkuvasti, jolloin päästään reaaliaikaisesti näkemään, kuinka hyvin suunnittelut hiilidioksiditasot toteutuvat. Jos näyttää siltä, että tavoitteet eivät toteudu, niihin päästään reagoimaan siltä istumalta eikä silloin, kun käyttäjät ovat jo alkaneet reagoimaan ja lopulta antamaan huonosta sisäilmasta palautetta. Lisäksi nähdään, ovatko hiilidioksiditasojen ylitykset kertaluonteisia, mikä johtuu esimerkiksi liian monen ihmisen oleskellessa tilassa samanaikaisesti, vai johtuvatko ne esimerkiksi ilmanvaihdon vääristä säädöistä. Jatkuvan mittauksen avulla havaitaan poikkeamat rakennuksen toiminnassa ja lisäksi voidaan varmistaa tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

Jatkuvan mittauksen avulla pistemäiset keräinmittaukset saadaan ajoitettua optimaalisesti

VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat aiheuttaa ihmiselle ärsytys- ja hengitystieoireita, ja niitä voi joutua sisäilmaan useista eri lähteistä – ihmisistä, rakennuksen rakenteista tai rakennuksen kalusteista. Rakenteista lähtöisin olevat VOC-yhdisteet voivat johtua esimerkiksi rakentamisen aikaisista, kostuneiden rakennusmateriaalien mukana tulleista päästöistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa uuteen rakennukseen pinnoitetaan muovimatto. Mikäli valettu betoni on edelleen kosteaa muovimattoa asennettaessa, voi muovimaton liima alkaa reagoimaan betonista pois pyrkivän kosteuden kanssa. Tämä synnyttää kaasumaisia yhdisteitä, jotka leviävät sisäilmaan. Myös rakennukseen tuodut vastamaalatut kalusteet vapauttavat haitallisia kaasumaisia yhdisteitä. Ihmisen mukana tulevat yhdisteet ovat usein peräisin esimerkiksi hajusteista.

Yhdisteiden toimintaa on mahdollista mitata, ja niiden pitoisuuksille on määritelty raja-arvoja. Perinteisesti VOC -yhdisteiden mittaus alkaa, kun käyttäjät alkavat oireilemaan. Keräinmittauksen jälkeen kerätyt yhdisteet analysoidaan laboratoriossa, jossa selviää, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ollut ja kuinka paljon. Tällaisen spontaanin keräinmittauksen ongelma piilee mittauksen pistemäisyydessä. Jos mittaus teetetään käytön aikana ilmanvaihdon käydessä täydellä teholla, ei se välttämättä anna realistista kuvaa VOC-yhdisteiden määrästä sisäilmassa.

Uudella mittaustekniikalla on mahdollista mitata sisäilman VOC-yhdisteitä jatkuvasti. Jatkuvan mittauksen avulla voidaan havaita muutoksia VOC -yhdisteiden pitoisuuksissa. Yhdessä hiilidioksidimittausten kanssa voidaan päätellä, ovatko yhdisteet peräisin rakennuksesta itsestään vai sen käyttäjistä. Nykyisellä edullisella mittaustekniikalla ei toistaiseksi pystytä tunnistamaan, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ja onko niitä haitallinen määrä. Hyöty saadaan siitä, että tarkentavat mittaukset osataan kohdentaa oikeaan aikaan toteutettavaksi.

Meillä IISY:llä on paljon kokemusta sekä hiilidioksidin että VOC-yhdisteiden mittauksesta. Olemme itse tutkineet TVOC-mittalaitteiden toimivuutta sekä pitkäjänteisesti oppineet lisää siitä, mitä niillä pystyy havaitsemaan ja mitä ei. Meiltä voit hankkia VTT-testatut mittalaitteet seuraamaan kiinteistökantasi CO2 ja TVOC -tasoja tai täydentää nykyistä mittausjärjestelmääsi. Sinulla on jatkuvasti käytössä luotettava ja reaaliaikainen sisäilmatieto, sillä me huolehdimme laitteiden toiminnasta ja tarkkuudesta koko palvelun käytön ajan. Ota meihin yhteyttä, jos kiinnostuit: iisy.fi/yhteystiedot/.

Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

Moderni sisäilmapalvelu helpottaa rakennuksen ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja tuo kustannussäästöjä

Kiinteistö- ja rakennusala on yksi Suomen vanhimmista toimialoista eikä ihmekään, että vanhat toimintatavat ovat edelleen tiukasti osana nykypäivän prosesseja. Konservatiivinen kiinteistöala on toistaiseksi omaksunut muita aloja hitaammin digitalisaation ja tietotekniikan mahdollisuuksia osana liiketoimintaansa, mutta vihdoin alan edelläkävijät ovat muuttamassa vanhoja toimintatapojaan.

Perinteisessä reaktiivisessa kunnossapidossa noudatetaan rakennukselle suunniteltua huolto-ohjelmaa ja poikkeamiin reagoidaan käyttäjien tai huoltohenkilökunnan palautteen perusteella. Tällä toimintatavalla on kuitenkin mahdotonta varmuudella todeta kiinteistön toimivan suunnitellusti, sillä suoritettujen toimenpiteiden onnistumista tai toivottujen sisäilmaolosuhteiden toteutumista ei seurata.

Kiinteistöjohto nojaa edelleen käyttäjien reagointiin

Perinteiseen kiinteistön teknisen elinkaaren hallintaan sisältyy rakentamisen lisäksi paljon hoitoa, huoltoa ja korjaamista. Rakentamista seuraa aika, jolloin kiinteistö pyritään säätämään toimimaan oikein ja sille määritetään huolto-ohjelma, jonka mukaan ajankohtiin liittyvät huoltotoimenpiteet, kuten ilmanvaihtosuodattimien vaihto tai patteriverkoston tasapainotus suoritetaan. Huolto-ohjelmaa noudattamalla varmistetaan, että kiinteistö toimii oikein ja suunnitellusti. Vai varmistetaanko?

Perinteiseen reaktiiviseen toimintamalliin liittyy oma haasteensa, sillä se perustuu olettamukseen kiinteistön oikeasta toiminnasta, mikäli palautetta poikkeamista ei tule ja huoltotoimenpiteet toteutetaan ajallaan. Toiminnan ollessa reaktiivista ongelmiin tartutaan vasta, kun ne ovat jo ilmenneet ja kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet reagoida ja valittaa siitä. Korjaustoimenpiteen jälkeen korjauksen onnistumisen mittarina on käyttäjäpalautteen vähentyminen. Pahimmassa tapauksessa käyttäjän on soitettava ylläpidolle useaan kertaan ennen kuin todellinen ongelma on ratkaistu. Kun ongelma on vihdoin saatu ratkaistua, käyttäjä on todennäköisesti ollut jo pitkään tyytymätön kiinteistön olosuhteisiin ja käyttäjän luottamus kiinteistön ylläpitoon on menetetty. Pahimmassa tapauksessa käyttäjät ovat sairastuneet huonosta sisäilmasta, ja rakennus on vaurioitunut pitkään väärin toimiessaan niin merkittävästi, että se lyhentää rakennuksen elinkaarta ja aiheuttaa mittavia odottamattomia kustannuksia.

Uusi ennaltaehkäisevä malli tarjoaa varmuuden sisäilmasta, taloudellisia hyötyjä ja terveellisen ympäristön

Mitä jos reaktiivisen toiminnan sijaan voitaisiin seurata toivottujen olosuhteiden toteutumista ja tehtyjen toimenpiteiden onnistumista? Mitä jos käyttäjille viestittäisiin avoimesti olosuhteista ja heidän mielipidettään olosuhteisiin kuunneltaisiin ja käytettäisiin hyväksi rakennusta säädettäessä? Nykyaikaista teknologiaa hyödyntämällä rakennuksen oikeaa toimintaa, käyttäjätyytyväisyyttä ja sisäilmaolosuhteita voidaan mitata, seurata ja valvoa vuorokauden ympäri – jatkuvasti ja reaaliajassa.

Rakennuksen toiminnan lopputulosta, sisäilmaolosuhteita, kuten paine-eroja, lämpötilaa ja hiilidioksiditasoja jatkuvasti mittaamalla voidaan saavuttaa varmuus rakennuksen oikeasta toiminnasta. Rakennuksen toimiessa oikein, rakenteellisten riskien todennäköisyys pienenee merkittävästi ja samalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille mukavat ja turvalliset olosuhteet. Poikkeamat rakennuksen toiminnassa havaitaan heti niiden synnyttyä, ja korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä jopa ennen kuin rakennuksen käyttäjät ehtivät ongelmaa edes havaita. Luottamus kiinteistön ylläpitoon kasvaa, kun käyttäjille tarjotaan mahdollisuus myös henkilökohtaisesti seurata hyvän sisäilmatyön tuloksia ja antaa olosuhteista palautetta. Mitatun ja koetun sisäilmatiedon avulla rakennus saadaan toimimaan oikein niin, että käyttäjien toiveet on huomioitu, ja rakennuksen toiminnan sekä käyttäjätyytyväisyyden kehitystä voidaan seurata.

Freesi-sisäilmapalvelun proaktiivisen eli ennakoivan kunnossapidon työkalujen avulla kaikki tämä on mahdollista. Toimiviksi todistettujen digitaalisten sisäilmajohtamisen työkalujen lisäksi Sisäilmapäällikkömme auttaa asiakasta johtamaan muutosta uuteen ennaltaehkäisevään toimintatapaan ja saavuttamaan parempia tuloksia sisäilmatyössä.

Me ja Freesi-sisäilmapalvelumme auttavat Sinua olemaan parempi sisäilmajohtaja: ennaltaehkäiset sisäilmaongelmia, optimoit kiinteistökantasi sisäilmaolosuhteet, parannat energia- sekä kustannustehokkuutta ja parannat käyttäjätyytyväisyyttä koko kiinteistökannassasi. Jos haluat kuulla lisää, ota meihin yhteyttä: iisy.fi/yhteystiedot.

Sisäilmakysely – varmistu kiinteistökantasi käyttäjien Feeliksestä

Sisäilmakysely – varmistu kiinteistökantasi käyttäjien Feeliksestä

Sisäilmasta huolehtiminen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäiseminen optimoi kiinteistökantasi olosuhteita, parantaa energiatehokkuutta ja ennen kaikkea parantaa kiinteistön käyttäjien terveyttä. Miksi siis jättää siitä kertomatta?

Freesi FEELIS on erityisesti kiinteistöjohdolle kehittämämme sisäilman viestintä- ja palautejärjestelmä, jolla varmistat käyttäjien tyytyväisyyden kiinteistökannan olosuhteisiin ja viestit sisäilman laadusta tehokkaasti. Se sisältää huonepalautejärjestelmän, olosuhdekyselyn sekä sisäilmatiedotuksen käyttäjille. FEELIS on ainutlaatuinen tapa yhdistää palautteen kerääminen, olosuhteista viestiminen sekä sisäilmatiedon analysointi. Yhdessä Freesi-sisäilmapalvelun kanssa kerätty mitattu ja koettu sisäilmatieto hyödynnetään selkeäksi raportoinniksi, havainnoiksi ja toimenpide-ehdotuksiksi kiinteistökantasi sisäilman parantamiseksi.

Kerää palautetta, toteuta sisäilmakyselyitä ja viesti olosuhteista

Huonepalautejärjestelmällä hyödynnät käyttäjien kokemukset tehokkaasti kiinteistön ylläpidossa. Tilakohtaista palautetta annetaan seinästä löytyvän QR-tarran avulla, jonka skannaamalla käyttäjät pääsevät omalla matkapuhelimellaan antamaan palautetta sisäilman olosuhteista. Näin kiinteistön omistaja saa ajankohtaista olosuhdepalautetta, joka on valmista analysoitavaksi ja raportoitavaksi.

Olosuhdekyselyn avulla varmistat käyttäjien tyytyväisyyden helpolla verkkopohjaisella sisäilmakyselyllä. Kyselyllä saat huonepalautetta kohdennetummin vastauksia juuri niihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, joihin haluat käyttäjiltä vastauksen. Voit rakentaa oman kyselyn ja lähettää sen milloin vain. Siihen on helppo ja nopea vastata, jonka jälkeen tieto on jälleen valmista analysoitavaksi.

Sisäilmatiedotuksella viestit reaaliaikaisesti kiinteistön käyttäjille sisäilmaolosuhteista. Tähän sisältyy verkkopohjainen käyttäjäsivu, josta käyttäjät voivat halutessaan käydä tarkistamassa kiinteistön sisäilmatiedot. Sisäilmatieto on reaaliaikaista ja sieltä löytyy myös kausiluontoiset käyttäjävinkit sisäilman laadun parantamiseksi. Mikäli kiinteistössä on sisäilmamittaukseen käytettyjä mittalaitteita tai tietojärjestelmiä, voidaan niin koettua kuin mitattuakin tietoanalyysiä esittää sivulla helposti luettavassa muodossa.

Freesiltä koko sisäilmajohtamisen työkalupakki

Freesi tarjoaa mitatulla ja luotettavalla tiedolla johdetun prosessin, järjestelmällisen tavan johtaa ja säännöllistä, ennakoivaa työtä paremman sisäilman puolesta. Rakenna luottamusta kiinteistön käyttäjien kanssa ja ole parempi sisäilmajohtaja FEELIS-palvelun avulla! Laske hinta kiinteistöösi painamalla tästä.

Entä kiinnostuitko Freesistä? Täytä yhteydenottopyyntö tai varaa suoraan aika myyjältämme. Täältä löydät lisätietoa palveluistamme: https://iisy.fi/palvelut/


IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan ”Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelu on Suomessa saavuttanut markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna.

Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, tekoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia välittömästi. Avaimet käteen palvelu on käytössä yli 100 julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Palvelun piirissä on yli 900 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivatiloja sekä suuria asuinrakennuksia.

Villa Mairean sisäilma varmistetaan Freesin avulla

Kuva: Rauno Träskelin / Mairea-säätiö sr

Modernismin helmi Villa Mairean sisäilma varmistetaan Freesin avulla

Villa Mairea on Porin Noormarkussa sijaitseva arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema rakennus, joka valmistui vuonna 1939 Harry ja Maire Gullichsenin edustusasunnoksi. Aallon tunnetuimpiin töihin kuuluvaa rakennusta pidetään yhtenä modernistisen arkkitehtuurin onnistuneimmista luomuksista ja suunnannäyttäjistä, jonka myötä hän myös itse siirtyi funktionalismista kohti modernimpaa ilmaisua. Ahlström Kiinteistöt Oy:n omistama Villa Mairea on osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Noormarkun ruukkia, joka on yksi Museoviraston määrittelemistä valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.

Miksi kohteessa ollaan erityisen tarkkoja sen teknisestä toiminnasta?

“Kohde on arvokiinteistö ja materiaalit sekä kalusteet ovat mittaamattoman arvokkaita. Näiden arvon säilyttämiseksi meidän täytyy varmistua sisäilman laadusta, jotta vältämme kaikki mahdolliset riskit. Tällaista kohdetta ei ole muualla ja kohde on maailmanlaajuisesti todella erityinen. Kohdetta tullaan katsomaan joka puolelta maailmaa. Ahlström Kiinteistöt on ylpeä, että saavat huolehtia maailmanlaajuisesti näin historiallisesti merkittävän kohteen kunnosta ja tulevaisuudesta. Talon rakennuttaja Maire Gullichsen on perustanut Mairea-Säätiön, jotta talon kulttuuriarvo säilyy tuleville sukupolville ja arkkitehdeillä sekä taiteesta kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla tutustumaan kohteeseen. Lisätietoja löydät meidän verkkosivuilta”, kertoo Mairea-säätiön Tiina Laihomäki.

Freesi oli luonnollinen valinta

Pekka Laine A. Ahlström Kiinteistöistä kertoo yhteistyön olevan mutkatonta: “Ahlströmillä oli tarve Freesin tyyppiselle palvelulle ja kun he jo vahvasti toimivat Satakunnassa niin yhteistyön aloitus oli luontevaa. Kaikki yhteistyö tehtiin talon ehdoilla ja yhteistyössä oltiin valppaasti mukana. Raportointi ja selvitykset tulivat helposti. Avunpyyntöihin vastaaminen ylitti odotuksemme.”

“Tekniikka taipui helposti meidän tarpeisiin ja laitteisto saatiin huomaamattomasti kohteeseen. Raportointi oli helppoa luettavaa kaikille sidosryhmille. Monipuolinen ja tarkka analyysi auttoi meitä vertailemaan kohteen eri tiloja”, Laihomäki sanoo.

Lisätietoja näistä linkeistä:

https://www.villamairea.fi/
https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku
https://www.ahlstromcapital.com/

Sisäilmaongelmat ja kuinka ne ratkaistaan

Sisäilmaongelmat ja kuinka ne ratkaistaan

Sisäilma on ennen kaikkea käyttäjän kokemus rakennuksen tuottamista olosuhteista – kun sisäilma on kunnossa, sitä ei pitäisi huomata. Sisäilmaan ja siitä syntyviin ongelmiin vaikuttavat monet tekijät, kuten olosuhteet eli ilmanvaihto, lämmitys ja painesuhteet. Lisäksi esimerkiksi talotekniikalla, rakenteilla ja niiden terveellisyydellä sekä rakennuksessa käytetyillä materiaaleilla on iso rooli sisäilmakokonaisuudessa.

Sisäilmaongelmat ovat paljon muutakin kuin hometta rakenteissa

Yhdistävänä tekijänä edellä mainituille on sekä mitatun että koetun sisäilmatiedon puute. Hajallaan oleva tai jopa puutteellinen tieto vaikuttaa käyttäjäkokemukseen eivätkä kiinteistönomistajatkaan välttämättä osaa yhdistellä näistä palasista loogista kokonaisuutta, josta ongelmakohdat havaitsisi vaivattomasti. Ongelmat sisäilmassa ovat paljon muutakin kuin esimerkiksi hometta, ja jopa 90 prosenttia ongelmista johtuu yksinään olosuhteista.

Sisäilman laadun selvitystyö hukkaa useimmiten resursseja

Tavallisesti sisäilmaan liittyvät toimenpiteet ovat reaktiivisia – pyritään sammuttamaan jo syttynyt tulipalo. Kiinteistön käyttäjien palautteeseen reagoidaan, josta alkaa selvitystyö. Siinä tapauksessa otetaan selvää, mikä kiinteistössä mättää. Sisäilmaa tutkitaan ja mitataan useitakin kertoja, jonka jälkeen jäljitetään ongelman alkuperä. Kun se on paikannettu, asiasta raportoidaan ja suoritetaan tarvittavat toimenpiteet. Sen jälkeen jännittyneenä odotellaan, ovatko toimenpiteet purreet ja tuleeko käyttäjiltä tyytymätöntä palautetta. Mikäli ongelmat jatkuvat, aikaa ja energiaa vievä prosessi alkaa jälleen kerran uudelleen, mikä on vaivalloista ja kallista.

Freesi apuun ennaltaehkäisevässä sisäilmatyössä

Freesi-sisäilmapalvelu tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ja johdetun prosessin, jossa korostetaan ennakoivan työn tärkeyttä. Jos rakenteissa on selvä kosteusvaurio, täytyy se toki yhä avata ja tutkia, mutta Freesin avulla pääsee pureutumaan helpommin olosuhteisiin ja niiden parantamiseen. Lisäksi varmistetaan niin ikään myös korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

On ensiarvoisen tärkeää ylläpitää luottamusta kiinteistön käyttäjiin viestimällä mahdollisimman avoimesti ja reaaliaikaisesti kiinteistön sisäilman laadusta. Kun kahvipöytäkeskustelua käydään asian tiimoilta, voi se istuttaa aiemmin sisäilmaan tyytyväisen käyttäjän mieleen ajatuksen siitä, että jotain saattaakin olla vialla. Erityisesti sisäilmakartoitusten jälkeen on hyvä käydä tulokset läpi ja viestiä korjaustoimenpiteiden onnistumisesta luotettavasti.

Tiedolla johtamisella voi merkittävästi parantaa sisäilmaa mitatulla faktatiedolla, järjestelmällisella tavalla johtaa ja säännöllisellä, ennakoivalla työtä. Palvelulla pyritään nimenomaan ennaltaehkäisemään sisäilman ongelmia, ja tukahduttamaan mahdollisia tulipalon alkuja.

Kiinnostuitko Freesistä? Täytä yhteydenottopyyntö tai varaa suoraan aika myyjältämme. Täältä löydät lisätietoa palveluistamme: www.iisy.fi/palvelut