Miten rakennusautomaation mittadataa voidaan hyödyntää sisäilmajohtamisessa?

Miten rakennusautomaation mittadataa voidaan hyödyntää sisäilmajohtamisessa?

Moderneissa rakennuksissa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät hyödyntävät mitattua olosuhdetietoa tuottavien ja terveellisten olosuhteiden luomiseen rakennuksen käyttäjille. Tilan huonesäätimen lämpötilatiedon perusteella automaatio säätää tilan lämpötilan käyttäjien toiveiden mukaiseksi ja tilan ilmanvaihtoa tehostetaan energiaa säästäen vasta kun käyttäjiä hiilidioksidimittauksen perusteella saapuu paikalle. Moderni teknologia tuottaa oikein toimiessaan energiatehokkaasti optimaaliset sisäilmasto-olosuhteet.

Rakennuksen olosuhteita mittaavat anturit ovat kuitenkin herkkiä elektronisia laitteita, jotka eivät toimi ikuisesti. Antureiden mittauksia hyödyntävät automaation alakeskukset ovat kaukana antureista, ja tiedonsiirrossa voi aiheutua vääristymiä mittaustuloksiin. Mikäli automaatio saa mittalaitteilta vääriä lukemia, se myöskin säätää olosuhteet väärin. Miten voidaan olla varmoja, että mittaustulokset pitävät paikkansa ja että rakennus toimii oikein?

Rakennusautomaation haasteet – mitä tulisi tietää?

Rakennusten oikean toiminnan varmistamisen, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisen ja nopean tunnistamisen edellytyksenä on tietojohdettu sisäilmajohtaminen, jossa sisäilmaa mitataan jatkuvasti ja mittadataa tulkitsee asiantuntija, joka osaa tehdä mittadatasta korkealaatuisia havaintoja sekä toimenpide-ehdotuksia kiinteistön ylläpidolle. Sisäilmajohtamisen kannalta on kriittistä varmistaa, että mittadata on luotettavaa. Rakennusautomaatiojärjestelmien mittauksien haasteena on usein se, ettei niiden mittalaitteiden toimintaa valvota mitenkään, joka johtaa siihen, että ajan myötä mittalaitteet alkavat näyttämään väärin.

Toinen haaste muodostuu rakennusautomaation mittauspisteistä, joita ei ole tarpeeksi kattavasti, tärkeitä mittasuureita puuttuu tai mittalaitteet ovat sijoitettu sisäilmajohtamisen kannalta vääriin paikkoihin, kuten poistoilmakanavaan tai katon rajaan. Rakennusautomaation mittalaitteiden sijoituspaikkoja suunnitellessa asennuspaikka valitaan liian usein muilla, kun optimaalisen mittaustuloksen ehdoilla. Jotta sisäilmajohtamista voidaan tehdä luotettavasti, on mittalaitteiden sijaittava siellä missä ihmiset oleskelevat.

Kolmas haaste rakennusautomaation mittadatan hyödyntämisessä on datan saatavuus. Tyypillisesti mittadata sijaitsee paikallisella automaation valvomo palvelimella, johon jokaisen rakennuksen mittadataa hyödyntävän toimijan täytyy toteuttaa oma kohdekohtainen suojattu VPN-yhteys. Jokaisen VPN -yhteyden luominen ja ylläpitäminen vaatii resursseja, eikä näin ollen ole skaalautuvan ohjelmiston kannalta kustannustehokasta. Kiinteistön omistajien olisi syytä suunnitella omiin kiinteistökantoihinsa data-arkkitehtuuristrategia, jossa rakennusten tuottama data tuodaan pilvipalveluun skaalautuvan rajapinnan taakse, jotta eri lisäarvopalveluiden käyttöönotto olisi mahdollisimman nopeaa, kustannustehokasta ja tietoturvallista.

Freesin avulla varmistutaan olosuhdemittausten luotettavuudesta ja saadaan kiinteistökannan olemassa olevat mittaukset hyötykäyttöön

Me Freesillä autamme asiakasta osana digitaalisen sisäilmajohtamisen prosessiamme varmistumaan rakennusautomaation olosuhdemittausten luotettavuudesta. Freesin tekoäly valvoo jatkuvasti rakennusautomaation mittapisteiden toimintaa ilmoittaen, mikäli mittadataa ei tule tai mittalaitteiden data ei ole tilan käyttäytymiseen nähden luotettavaa. Lisäksi IoT -mittalaitteita voidaan hyödyntää referenssimittalaitteina automaation mittausten rinnalla, jolloin luotettava sisäilmajohtaminen voidaan aloittaa välittömästi myös tilanteessa, jossa automaation mittauksissa todetaan puutteita.

Mikäli rakennusautomaation mittausten kattavuudessa tai sijoituksissa havaitaan puutteita, voidaan mittauksia täydentää IoT -mittalaitteilla. Freesin kautta avaimet-käteen hankittujen IoT -mittalaitteiden dataa on mahdollista hyödyntää muiden järjestelmien, kuten automaatiojärjestelmän käytössä tätä tukevien alustojen kautta.

Olemme mielellämme asiakkaamme apuna suunnittelemassa strategiaa kiinteistökannan datan hyödyntämiseen, jotta rakennusten lisäarvopalveluiden käyttöönotto olisi tulevaisuudessa mahdollisimman nopeaa ja kustannustehokasta.

5 vinkkiä rakennusautomaation mittadatan hyödyntämiseksi sisäilmajohtamisessa

 • Varmistu mittaustekniikan toimivuudesta.
 • Varmista, että rakennuksessa on kattavasti lämpötila- ja CO2-mittauksia olosuhdevyöhykkeellä sekä paine-eromittauksia jokaisen ilmanvaihtokoneen palvelualueella.
 • Varmista, että mittadata on pilviympäristössä skaalautuvan rajapinnan takana.
 • Hanki asiantuntija tekemään havaintoja sekä tekemään toimenpidesuosituksia.
 • Kommunikoi kiinteistön käyttäjille hyvistä olosuhteista ja paranna luottamusta!

Jos haluat kuulla lisää siitä, kuinka pystyt olemaan parempi sisäilmajohtaja hyödyntäen rakennusautomaation mittadataa, otathan meihin rohkeasti yhteyttä osoitteessa iisy.fi/yhteystiedot.

Terveisin,
Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
0406404667
IISY Oy

Antti-Jaakko Alanko

Miksi minulle on yhtiön toimitusjohtajana tärkeää, että käyttämiemme toimitilojen sisäilma on hyvää?

Miksi minulle on yhtiön toimitusjohtajana tärkeää, että käyttämiemme toimitilojen sisäilma on hyvää?

Kiinteistöjen koronariskit

COVID19 on ollut päivän polttava puheenaihe jo vuoden päivät. Arjen täytyy kuitenkin jatkua, ja meidän on löydettävä keinot siihen miten me voimme jatkaa arkeamme mahdollisimman normaalisti ja turvallisesti. Vastaan meillä toimenkuvassani Iisyn talous- ja henkilöstöasioista. Haluan löytää ratkaisun auttaakseni yhtiömme työntekijöitä.

Kiinteistön ilmanvaihdon toiminnalla on suora vaikutus kiinteistön sisäilmaan ja toki myös sen vaihtuvuuteen. Useiden tutkimusten mukaan nimenomaan ilmanvaihdon toiminnalla voidaan vaikuttaa kiinteistön aiheuttaman COVID19 riskin suuruuteen. Tämä perustuu aerosolina ilmassa leviävän tartunnan sisältävän ilman poistamiseen tiloista, jotka ovat käytössä.

Me kiinteistöalalla olemme tärkeässä roolissa koronatilanteen ratkaisemisessa omalta osaltamme. Itse koen, että tässä onnistuaksemme me tarvitsemme varmuuden sisäilmasta sekä laadukasta ja helposti käytettävää viestintää kiinteistön käyttäjille.

61% tuottavuusloikka kognitiivisissa toiminnoissa

Sisäilmanlaadulla on myös suuri vaikutus ihmisten tuottavuuteen. Tämä korostuu etenkin toimistoympäristöissä, joissa työ on laadultaan ajattelutyötä. Harvardin tutkimuksen mukaan hyvä sisäilman laatu parantaa jopa 61% kognitiivista päättelykykyä. Mielestäni tämä on seikka, joka jokaisen työnantajan on tunnistettava ja jonka potentiaali on huomioitava tuottavuuden kehittämiseksi. Me muutimme juuri uusiin toimitiloihin, ja aion itse ottaa härkää sarvista ja vaatia vuokranantajaa pitämään yllä turvalliset ja terveelliset sisäilmaolosuhteet.

Terveempiä rakennuksia, terveempiä ihmisiä

Tuottavuuden lisäksi sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus sairaspoissaoloihin. World Green Building Councilin tutkimuksen mukaan lyhytaikaiset sairaspoissaolot laskivat 35 prosentilla, kun kiinteistön käytönaikaista ilmanvaihtoa tehostettiin. Olen tunnistanut tässä hyvän riskienhallintapotentiaalin. En missään nimessä halua ottaa sitä riskiä, että IISY työnantajana altistaa työntekijöitään tarpeettomille terveyshaitoille. Me yrityksenä kannustamme työntekijöitämme liikkumaan ja syömään terveellisesti sekä pyrimme lisäksi omalta osaltamme vaikuttamaan myös siihen, että hengitämme terveellisesti.

Hyvää ja positiivista kevättä kaikille teille, jotka myös vastaatte työntekijöidenne hyvinvoinnista ja olette valmiita panostamaan terveempään huomiseen!

Terveisin,
Samu Niska, hyvinvoiva toimitusjohtaja ja purjehtija

Kuinka sisäilmaongelmia voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä?

Kuinka sisäilmaongelmia voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä?

Sisäilmaongelmia esiintyy rakennuksissa monessa eri muodossa: siinä missä toiset voidaan havaita silmällä, voivat toiset vaatia mittavan määrän tutkimuksia ja asiantuntijoita. Tyypillisesti rakennuksen sisäilmaongelmien selvitys lähtee käyntiin käyttäjän havainnosta, jolloin ongelma on ollut olemassa jo pitkään. Pahimmassa tapauksessa käyttäjät ovat sairastuneet huonosta sisäilmasta, ja rakennus on vaurioitunut pitkään väärin toimiessaan niin merkittävästi, että se lyhentää rakennuksen elinkaarta ja aiheuttaa mittavia odottamattomia kustannuksia.

Ongelmien ennaltaehkäisemisen ja nopean tunnistamisen edellytyksenä on tietojohdettu sisäilmajohtaminen, jossa sisäilmaa mitataan jatkuvasti kiinteillä mittalaitteilla ja mittadataa tulkitsee asiantuntija, joka osaa tehdä mittadatasta oikeita havaintoja sekä toimenpide-ehdotuksia kiinteistön ylläpidolle. Jotta mittadatasta voidaan tuottaa lisäarvoa, on mittadatan luotettavuudesta varmistuttava tietoa validoimalla, ymmärrettävä mittausten korrelaatio rakennuksen tekniseen toimintaan ja pääteltävä oikeat tekniset korjaustoimenpiteet tunnistetuissa ongelmatilanteissa.

Mitä rakennuksesta pitäisi mitata ja miten voidaan varmistua mittadatan luotettavuudesta?

Perinteisesti rakennuksen olosuhteita mitattaessa tyydytään keräämään mittadataa ja tekemään kiinteistön ylläpidolle yksinkertaisia hälytyksiä raja-arvojen ylityksistä. Tällaisen prosessin lopputuloksena hälytyksiä tulee usein niin paljon, ettei niihin ehditä reagoimaan ja ongelman oikea syy jää korjaamatta tai korjaustoimenpiteen onnistuminen varmistamatta. Lisäksi mittaustuloksista voidaan tehdä vääriä johtopäätöksiä, mikäli tuloksia tulkittaessa ei ole varmuutta mittaustekniikan oikeasta toiminnasta, mitataan vääriä asioita tai ei ymmärretä rakennuksen toiminnan vaikutusta mittaustuloksiin.

Jotta rakennuksen toimintaa voidaan ymmärtää ja sen lämmitysjärjestelmän sekä ilmanvaihdon oikeasta toiminnasta voidaan luotettavasti varmistua, on rakennuksesta mitattava vähintään lämpötilaa, hiilidioksidia ja paine-eroa. Lämpötilaa ja hiilidioksidia tulee mitata tilakohtaisesti ja paine-eroa vaipan yli useammasta mittapisteestä yhtä ilmanvaihtokonealuetta kohden. Teknisten mittausten lisäksi sisäilmajohtamisen kannalta on erittäin tärkeää kysyä jatkuvasti rakennuksen käyttäjiltä mielipidettä olosuhteista sekä viestiä heille terveellisistä ja tuottoisista olosuhteista.

Koska mittalaitteet eivät ole ikuisia ja niiden mittadatan luotettavuuteen vaikuttaa myös data-arkkitehtuuri, mittadatan luotettavuutta on tärkeää validoida tekoälyn ja asiantuntijoiden avulla. Validointia voidaan tehdä vertailumittauksin, kiinteiden raja-arvojen perusteella tai vertaamalla mitattua tietoa tilan oletettuun käyttäytymiseen.

Millaisia havaintoja mittadatasta voidaan tehdä ja miten poikkeamia tunnistetaan skaalautuvasti isoista rakennuskannoista?

Rakennuksen mittadatasta voidaan tuottaa hyvin eritasoisia havaintoja. Ison kiinteistökannan ylläpidossa tulee pystyä tuottamaan mahdollisimman korkean tason havaintoja, joiden avulla ylläpito voi tehokkaasti keskittyä ongelmien korjaamiseen.

Matalan tason havainnoissa huomataan, etteivät sisäilmaolosuhteet pysy tietyissä rajoissa, ja niitä voidaan tuottaa automaattisesti kiinteiden raja-arvojen perusteella. Korkeamman tason havaintojen tekeminen vaatii asiantuntijoita, jotka tuottavat laadukkaita sisäilmahavaintoja, kertovat mistä poikkeamat raja-arvoissa johtuvat ja antavat tekniset toimenpidesuositukset poikkeamien korjaamiseksi. Asiantuntijaa tarvitaan myös korjaustoimenpiteen onnistumisen varmistamiseksi. Eri tasoiset havainnot voidaan luokitella esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Tason 1 havainto syntyy, kun yksittäinen mittaus ylittää raja-arvon.

“Tilan A01 hiilidioksidipitoisuus on noussut yli raja-arvon 950 ppm.”

Tason 2 havainnossa sallitut raja-arvot ylittyvät toistuvasti pidemmän aikajakson aikana.

“Tilan A01 hiilidioksidipitoisuus on noussut toistuvasti yli raja-arvon 950 ppm.”

Tason 3 havainnossa tuotetaan kohdistettu tieto poikkeamasta rakennuksesta kerätyn teknisen tiedon perusteella.

“Ilmanvaihtokone TK01 alueella hiilidioksidipitoisuudet eivät pysy Sisäilmastoluokitus S2:n sallimissa rajoissa arkisin klo 17-20 välisenä aikana.”

Tason 4 havainnossa voidaan useampaa eri mittaussuuretta hyödyntämällä päätellä teknisen vian aiheuttaja ja antaa hyvin tarkka toimenpidesuositus.

“Ilmanvaihtokone TK01 vaikutusalueella hiilidioksidipitoisuudet eivät pysy Sisäilmastoluokitus S2:n sallimissa rajoissa arkisin klo 17-20 välisenä aikana. Lisäksi TK01 vaikutusalueelle syntyy samanaikaisesti voimakas alipaine. Suositellaan tarkistamaan ilmanvaihtokoneen TK01 alueen ilmanvaihdon tehostuspeltien toiminta.”

Tason 3 ja 4 havaintojen tekeminen sekä toimenpidesuositusten antaminen vaatii asiantuntijuutta ja tietämystä rakennuksesta sekä sen toiminnasta. Jotta tällaista teknistä poikkeamien tunnistamista pystytään tuottamaan skaalautuvasti isoista kiinteistökannoista, on insinöörien tukena oltava pitkälle kehitetty tekoäly, joka kykenee tuottamaan laadukkaita teknisiä havaintoja rakennuksista automaattisesti miljoonien mittapisteiden seasta.

5 vinkkiä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi

 • Kerää mittadataa rakennuksesta mahdollisimman kattavasti
 • Varmistu mittadatan luotettavuudesta
 • Hanki asiantuntija tulkitsemaan dataa ja tekemään siitä havaintoja sekä toimenpidesuosituksia
 • Varmistu tehtyjen toimenpiteiden onnistumisesta
 • Kommunikoi kiinteistön käyttäjille hyvistä olosuhteista ja paranna luottamusta!

Ota meihin yhteyttä osoitteessa iisy.fi/yhteystiedot niin me kerromme mielellämme lisää siitä, miten saat maksimoitua hyödyn sisäilmamittauksista, varmistut niiden luotettavuudesta ja kuinka me voimme auttaa sinua siinä.

Keväisin terveisin,
Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
0406404667
IISY Oy

Sisäilman laadun mittaus – kuinka se tapahtuu?

Sisäilman laadun mittaus – kuinka se tapahtuu?

Sisäilman mittaaminen on lähtökohta sisäilman laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Kiinteistönomistajat tyytyvät usein pelkästään kuuntelemaan kiinteistön käyttäjien palautetta ja odottamaan konkreettista sisäilmaongelmaa sen sijaan, että he mittaisivat jatkuvasti kiinteistökantansa sisäilmaolosuhteita ja pyrkisivät ennaltaehkäisemään ongelmia ja optimoimaan sisäilmaolosuhteet.

Tyypillisesti sisäilman mittaamiseen ryhdytään tilanteessa, jossa kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet oireilemaan. Tämän tyyppisestä hetkellisestä mittauksesta onkin hyötyä, kun halutaan saada varmistus siitä, että oireilu juontaa juurensa nimenomaan sisäilmaongelmista. Ongelmat sisäilmassa syntyvät kuitenkin useimmissa tapauksissa hiljalleen ajan saatossa, jolloin jatkuvaa mittausta käyttämällä säästettäisiin niin kuluissa kuin mahdollisissa terveysriskeissäkin. Jos käyttäjien oireilu on alkanut, ovat ongelmat edenneet jo pitkälle. Mitä aikaisemmin sisäilman ongelmien taklaamisen aloittaa, sitä edullisempaa ja helpompaa niiden korjaaminenkin on.

Mitä suureita sitten kannattaa mitata suurimman hyödyn saavuttamiseksi?

Nykyään sisäilmasta mitattavien suureiden määrä on merkittävä, mutta muutama nousee tärkeydellään ylitse muiden. Jokaisessa kiinteistössä tulisi valvoa vähintään lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmanvaihtoa, joita seuraamalla kiinteistön omistaja saa yleiskuvan siitä, minkälainen sisäilmasto kiinteistökannassa vallitsee. Muita mitattavia suureita ovat muun muassa hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (tvocit) ja pienhiukkaset. Näiden lisäksi myös paine-erojen seuranta on tärkeää, sillä paine-erot vaikuttavat esimerkiksi sisäilmaan kulkeutuvien hiukkasten määrään ja kosteusvaurioiden syntyyn.

Entä miten sisäilmaa käytännössä mitataan?

Sisäilmassa olevia suureita mitataan joko kiinteistössä valmiiksi olevilla mittalaitteilla tai -järjestelmillä sekä langattomilla sisäilmaa mittaavilla IoT-antureilla. Se, mikä tekee mittauksesta arvokasta, on sen jatkuvuus. Jatkuvan mittauksen avulla toimintaa saadaan kohdennettua tarkemmin tarpeeseen, mikä luo säästöjä euroissa ja energiassa.

Mitatun tiedon lisäksi myös koettua sisäilmatietoa on tärkeä kerätä, kun sisäilman laadusta halutaan saada mahdollisimman kattava kokonaiskuva. Sisäilma on ennen kaikkea käyttäjänsä kokemus rakennuksen tuottamista olosuhteista, ja sitä tulee mitata riittävällä tarkkuudella ja laajuudella, jotka riippuvat kiinteistön käyttötarkoituksesta ja teknisistä ominaisuuksista. Reaaliaikaisen ja kattavan viestinnän tulee olla kunnossa, jotta kiinteistön käyttäjät tulee otettua riittävällä tavalla huomioon tietoa mitatessa. Koettua ja mitattua tietoa analysoimalla muodostetaan johdonmukainen kokonaisuus kiinteistön tai kiinteistökannan sisäilmaolosuhteista.

Freesi-sisäilmapalvelun ydin rakentuu juuri jatkuvan sisäilmamittauksen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisen ympärille. Monilla sisäilman mittaus kaatuu siihen, että he kokevat omatoimisen mittausdatan seuraamisen liian aikaa vievänä tai turhana. Freesi tarjoaa kuitenkin avaimet käteen -palvelun, jolla tekoäly ja insinöörit analysoivat tietoa puolestasi ja antavat toimenpide-ehdotuksia taklaamaan kytevät sisäilmaongelmat. Ole parempi sisäilmajohtaja IISY:n Freesin avulla ja ota yhteyttä meihin.

Terveisin,
Samu Niska, hyvinvoiva toimitusjohtaja ja purjehtija

Rakennusjätti YIT Freesin vähemmistösijoittajaksi

Freesin ja YIT:n sijoittajajulkistus- ja keskustelutilaisuus

Freesi järjesti 27.11. tilaisuuden, jossa julkistettiin YIT:n vähemmistösijoitus IISY Oy:hyn ja jossa alan asiantuntijat keskusteltivat kiinteistönhallinnan ajankohtaisaiheista.

Täältä löydät kaikkien osallistujien puheenvuorot tapahtumassa.

IISY:n toimitusjohtaja Samu Niska ja YIT:n palveluiden kehittämisen johtaja Anders Stenbäck aiheenaan yhteistyön julkistus ja rakentamisen laatu.

Newsecin toimitusjohtaja Miro Karttunen ja Colliersin liiketoimintajohtaja Tomi Ventovuori aiheenaan tiedolla johtaminen.

Siemensin liiketoimintajohtaja Ville Stenius ja EnerKeyn toimitusjohtaja Ilari Anttila aiheenaan arvon tuoton ekosysteemit.

Tuusulan kunnan tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen ja Helsingin kaupungin projektinjohtaja Jari Miettinen aiheenaan kiinteistöjen käyttäjätyytyväisyys.


IISY – sisäilmaan ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseen erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa kiinteistökannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Freesi tarjoaa sisäilmajohtamisen työkalut ja sisäilman analysoinnin avaimet käteen -palveluna.

IISY perustettiin vuonna 2017 missionaan “Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, jonka jälkeen Freesi-sisäilmapalvelu on saavuttanut Suomessa markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna. Hyvä sisäilma mahdollistaa terveelliset, mukavat ja tuottavat olosuhteet kiinteistön käyttäjille.

Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, keinoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia sisäilmassa välittömästi. Avaimet käteen -palvelu on käytössä yli 130:lla julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Freesin piirissä on yli 1 200 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu- ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivakoteja sekä suuria asuinrakennuksia.

Freesi-sisäilmapalvelu tarjoaa varmuuden sisäilmasta jo yli 110000 suomalaiselle. Lisäksi se tuo taloudellisia hyötyjä niin säästöjen kuin tuottojenkin muodossa, ja samalla kiinteistön käyttäjien terveys paranee.

CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

Hiilidioksidi on yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja rakennuksissa

Korkea hiilidioksidipitoisuus on rakennuksen yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja. Ihmisille korkeat pitoisuudet hiilidioksidissa aiheuttavat päänsäryn ja väsymyksen lisäksi myös merkittäviä ongelmia jaksamisessa ja kognitiivisissa kyvyissä.

Hiilidioksidin mittaamista on tehty pitkään ja sen pitoisuuksille huoneilmassa on annettu raja-arvot niin sisäilmastoluokituksessa kuin asumisterveysasetuksissakin. Raja-arvojen avulla voidaan arvioida toimiiko rakennuksen ilmanvaihto oikein, sillä jokaisen rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltu toimimaan näiden raja-arvojen mukaisesti.

Nykyaikainen hiilidioksidin mittaustekniikka on toimivaa, ja hiilidioksidipitoisuuksia on voitu jo pitkään mitata sekä seurata luotettavasti. Nykyisellä reaktiivisen kunnossapidon toimintatavalla hiilidioksiditasoja aloitetaan mittaamaan vasta, kun käyttäjät ovat valittaneet huonosta sisäilmasta. Nykyisellä teknologialla on kuitenkin mahdollista mitata hiilidioksiditasoja kustannustehokkaasti jatkuvasti, jolloin päästään reaaliaikaisesti näkemään, kuinka hyvin suunnittelut hiilidioksiditasot toteutuvat. Jos näyttää siltä, että tavoitteet eivät toteudu, niihin päästään reagoimaan siltä istumalta eikä silloin, kun käyttäjät ovat jo alkaneet reagoimaan ja lopulta antamaan huonosta sisäilmasta palautetta. Lisäksi nähdään, ovatko hiilidioksiditasojen ylitykset kertaluonteisia, mikä johtuu esimerkiksi liian monen ihmisen oleskellessa tilassa samanaikaisesti, vai johtuvatko ne esimerkiksi ilmanvaihdon vääristä säädöistä. Jatkuvan mittauksen avulla havaitaan poikkeamat rakennuksen toiminnassa ja lisäksi voidaan varmistaa tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

Jatkuvan mittauksen avulla pistemäiset keräinmittaukset saadaan ajoitettua optimaalisesti

VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat aiheuttaa ihmiselle ärsytys- ja hengitystieoireita, ja niitä voi joutua sisäilmaan useista eri lähteistä – ihmisistä, rakennuksen rakenteista tai rakennuksen kalusteista. Rakenteista lähtöisin olevat VOC-yhdisteet voivat johtua esimerkiksi rakentamisen aikaisista, kostuneiden rakennusmateriaalien mukana tulleista päästöistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa uuteen rakennukseen pinnoitetaan muovimatto. Mikäli valettu betoni on edelleen kosteaa muovimattoa asennettaessa, voi muovimaton liima alkaa reagoimaan betonista pois pyrkivän kosteuden kanssa. Tämä synnyttää kaasumaisia yhdisteitä, jotka leviävät sisäilmaan. Myös rakennukseen tuodut vastamaalatut kalusteet vapauttavat haitallisia kaasumaisia yhdisteitä. Ihmisen mukana tulevat yhdisteet ovat usein peräisin esimerkiksi hajusteista.

Yhdisteiden toimintaa on mahdollista mitata, ja niiden pitoisuuksille on määritelty raja-arvoja. Perinteisesti VOC -yhdisteiden mittaus alkaa, kun käyttäjät alkavat oireilemaan. Keräinmittauksen jälkeen kerätyt yhdisteet analysoidaan laboratoriossa, jossa selviää, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ollut ja kuinka paljon. Tällaisen spontaanin keräinmittauksen ongelma piilee mittauksen pistemäisyydessä. Jos mittaus teetetään käytön aikana ilmanvaihdon käydessä täydellä teholla, ei se välttämättä anna realistista kuvaa VOC-yhdisteiden määrästä sisäilmassa.

Uudella mittaustekniikalla on mahdollista mitata sisäilman VOC-yhdisteitä jatkuvasti. Jatkuvan mittauksen avulla voidaan havaita muutoksia VOC -yhdisteiden pitoisuuksissa. Yhdessä hiilidioksidimittausten kanssa voidaan päätellä, ovatko yhdisteet peräisin rakennuksesta itsestään vai sen käyttäjistä. Nykyisellä edullisella mittaustekniikalla ei toistaiseksi pystytä tunnistamaan, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ja onko niitä haitallinen määrä. Hyöty saadaan siitä, että tarkentavat mittaukset osataan kohdentaa oikeaan aikaan toteutettavaksi.

Meillä IISY:llä on paljon kokemusta sekä hiilidioksidin että VOC-yhdisteiden mittauksesta. Olemme itse tutkineet TVOC-mittalaitteiden toimivuutta sekä pitkäjänteisesti oppineet lisää siitä, mitä niillä pystyy havaitsemaan ja mitä ei. Meiltä voit hankkia VTT-testatut mittalaitteet seuraamaan kiinteistökantasi CO2 ja TVOC -tasoja tai täydentää nykyistä mittausjärjestelmääsi. Sinulla on jatkuvasti käytössä luotettava ja reaaliaikainen sisäilmatieto, sillä me huolehdimme laitteiden toiminnasta ja tarkkuudesta koko palvelun käytön ajan. Ota meihin yhteyttä, jos kiinnostuit: iisy.fi/yhteystiedot/.

Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

Moderni sisäilmapalvelu helpottaa rakennuksen ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja tuo kustannussäästöjä

Kiinteistö- ja rakennusala on yksi Suomen vanhimmista toimialoista eikä ihmekään, että vanhat toimintatavat ovat edelleen tiukasti osana nykypäivän prosesseja. Konservatiivinen kiinteistöala on toistaiseksi omaksunut muita aloja hitaammin digitalisaation ja tietotekniikan mahdollisuuksia osana liiketoimintaansa, mutta vihdoin alan edelläkävijät ovat muuttamassa vanhoja toimintatapojaan.

Perinteisessä reaktiivisessa kunnossapidossa noudatetaan rakennukselle suunniteltua huolto-ohjelmaa ja poikkeamiin reagoidaan käyttäjien tai huoltohenkilökunnan palautteen perusteella. Tällä toimintatavalla on kuitenkin mahdotonta varmuudella todeta kiinteistön toimivan suunnitellusti, sillä suoritettujen toimenpiteiden onnistumista tai toivottujen sisäilmaolosuhteiden toteutumista ei seurata.

Kiinteistöjohto nojaa edelleen käyttäjien reagointiin

Perinteiseen kiinteistön teknisen elinkaaren hallintaan sisältyy rakentamisen lisäksi paljon hoitoa, huoltoa ja korjaamista. Rakentamista seuraa aika, jolloin kiinteistö pyritään säätämään toimimaan oikein ja sille määritetään huolto-ohjelma, jonka mukaan ajankohtiin liittyvät huoltotoimenpiteet, kuten ilmanvaihtosuodattimien vaihto tai patteriverkoston tasapainotus suoritetaan. Huolto-ohjelmaa noudattamalla varmistetaan, että kiinteistö toimii oikein ja suunnitellusti. Vai varmistetaanko?

Perinteiseen reaktiiviseen toimintamalliin liittyy oma haasteensa, sillä se perustuu olettamukseen kiinteistön oikeasta toiminnasta, mikäli palautetta poikkeamista ei tule ja huoltotoimenpiteet toteutetaan ajallaan. Toiminnan ollessa reaktiivista ongelmiin tartutaan vasta, kun ne ovat jo ilmenneet ja kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet reagoida ja valittaa siitä. Korjaustoimenpiteen jälkeen korjauksen onnistumisen mittarina on käyttäjäpalautteen vähentyminen. Pahimmassa tapauksessa käyttäjän on soitettava ylläpidolle useaan kertaan ennen kuin todellinen ongelma on ratkaistu. Kun ongelma on vihdoin saatu ratkaistua, käyttäjä on todennäköisesti ollut jo pitkään tyytymätön kiinteistön olosuhteisiin ja käyttäjän luottamus kiinteistön ylläpitoon on menetetty. Pahimmassa tapauksessa käyttäjät ovat sairastuneet huonosta sisäilmasta, ja rakennus on vaurioitunut pitkään väärin toimiessaan niin merkittävästi, että se lyhentää rakennuksen elinkaarta ja aiheuttaa mittavia odottamattomia kustannuksia.

Uusi ennaltaehkäisevä malli tarjoaa varmuuden sisäilmasta, taloudellisia hyötyjä ja terveellisen ympäristön

Mitä jos reaktiivisen toiminnan sijaan voitaisiin seurata toivottujen olosuhteiden toteutumista ja tehtyjen toimenpiteiden onnistumista? Mitä jos käyttäjille viestittäisiin avoimesti olosuhteista ja heidän mielipidettään olosuhteisiin kuunneltaisiin ja käytettäisiin hyväksi rakennusta säädettäessä? Nykyaikaista teknologiaa hyödyntämällä rakennuksen oikeaa toimintaa, käyttäjätyytyväisyyttä ja sisäilmaolosuhteita voidaan mitata, seurata ja valvoa vuorokauden ympäri – jatkuvasti ja reaaliajassa.

Rakennuksen toiminnan lopputulosta, sisäilmaolosuhteita, kuten paine-eroja, lämpötilaa ja hiilidioksiditasoja jatkuvasti mittaamalla voidaan saavuttaa varmuus rakennuksen oikeasta toiminnasta. Rakennuksen toimiessa oikein, rakenteellisten riskien todennäköisyys pienenee merkittävästi ja samalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille mukavat ja turvalliset olosuhteet. Poikkeamat rakennuksen toiminnassa havaitaan heti niiden synnyttyä, ja korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä jopa ennen kuin rakennuksen käyttäjät ehtivät ongelmaa edes havaita. Luottamus kiinteistön ylläpitoon kasvaa, kun käyttäjille tarjotaan mahdollisuus myös henkilökohtaisesti seurata hyvän sisäilmatyön tuloksia ja antaa olosuhteista palautetta. Mitatun ja koetun sisäilmatiedon avulla rakennus saadaan toimimaan oikein niin, että käyttäjien toiveet on huomioitu, ja rakennuksen toiminnan sekä käyttäjätyytyväisyyden kehitystä voidaan seurata.

Freesi-sisäilmapalvelun proaktiivisen eli ennakoivan kunnossapidon työkalujen avulla kaikki tämä on mahdollista. Toimiviksi todistettujen digitaalisten sisäilmajohtamisen työkalujen lisäksi Sisäilmapäällikkömme auttaa asiakasta johtamaan muutosta uuteen ennaltaehkäisevään toimintatapaan ja saavuttamaan parempia tuloksia sisäilmatyössä.

Me ja Freesi-sisäilmapalvelumme auttavat Sinua olemaan parempi sisäilmajohtaja: ennaltaehkäiset sisäilmaongelmia, optimoit kiinteistökantasi sisäilmaolosuhteet, parannat energia- sekä kustannustehokkuutta ja parannat käyttäjätyytyväisyyttä koko kiinteistökannassasi. Jos haluat kuulla lisää, ota meihin yhteyttä: iisy.fi/yhteystiedot.

Teknisen tiimin avoimet työpaikat!

Teknisen tiimin avoimet työpaikat!

IISY, sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo, auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä suurissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan “Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelulla on Suomessa ollut markkinoiden johtava asema sisäilman laadun kehittämistä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna.

Haemme nyt tiimiimme neljää vahvistusta – kaksi myyntiin ja kaksi tekniselle puolelle! Katso kuvaukset teknisen tiimin vapaista paikoista alta ja ota yhteyttä.


TEKNINEN PÄÄLLIKKÖ

Freesi-sisäilmapalvelu on Suomen markkinajohtaja ja yksi nopeimmin kasvavista digitaalisista palveluista kiinteistöalalla. Hyvien tuloksien johdosta Freesi-sisäilmapalvelun teknistä joukkuetta vahvistetaan palkkaamalla uusi tekninen päällikkö.

Freesin teknisenä päällikkönä otat kehitysvastuun asiakaskokemuksesta ja palveluiden laajentamisesta. Perehdyt syvällisellä tasolla asiakkaiden tarpeisiin ja tuot asiakkaiden äänen mukaan tuotekehitystyöhön. Tärkeä osa tehtäviäsi on myynti- ja insinööritiimien tukeminen laajennusmyynnissä sekä sisäinen kehitystyö palveluiden tuottamisen tehostamiseksi. Sinulla tulee olemaan myös merkittävä rooli yrityksen tulevassa kansainvälistymisessä, sillä tulet johtamaan eri maihin sijoittuvien insinööritiimien toimintaa. Tehtävässä aloittaessasi toimit esimiehenä yhdelle henkilölle, joka johtaa omaa tiimiään.   

Ideaalikandidaattimme tehtävään on henkilö, jolta löytyy sekä vahvaa kaupallista osaamista että teknistä pohjaa. Toivomme, että sinulla on joko tekninen koulutus (esimerkiksi LVI- tai rakennustekniikka) tai olet urasi aikana toiminut aikaisemmin teknisellä toimialalla. Sinulla on näyttöjä liiketoiminnan kehitystehtävistä sekä pitkäjänteisestä asiakkuuksien kehittämisestä. Luemme eduksi aikaisemman esimieskokemuksen, mutta tärkeintä on halu auttaa ja haastaa muita kehittymään. 

Lupaamme tarjota sinulle tarvittavat avaimet menestymiseen tehtävässäsi. Tehtävässä aloittaessasi saat kattavan perehdytyksen moderneihin sisäilmajohtamisen työkaluihin sekä yrityksen myyntiprosessiin. Vastaat tehtävässäsi Freesin teknologiajohtajalle. IISYllä työtäsi ohjaavat selkeästi määritellyt suuntaa, määrää ja laatua painottavat mittarit. Oman työn suunnittelun, aikataulun ja sijainnin saat toteuttaa haluamallasi tavalla – IISY:llä omaan työhön pääsee aidosti vaikuttamaan! Kyseessä on organisaation avainrooli, joten tehtävään valittavalla henkilöllä on myös mahdollisuus osakkuuteen. 

IISY tarjoaa sinulle: 

 • Paikan hyvässä vauhdissa olevassa yrityksessä – Tuote on hyvä ja myyntiprosessi toimiva! 
 • Mahdollisuuden tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä: olet mukana turvaamassa esimerkiksi tuhansien koululaisten terveellistä sisäilmaa
 • Voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän organisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet
 • Työnantajan, joka panostaa ammatilliseen kehittymiseesi ja henkiseen hyvinvointiisi konkreettisesti: sinulla on esimerkiksi mahdollisuus yrityksen ulkopuoliseen valmennukseen -ja terapiapalveluiden käyttöön
 • Joustavat työajat ja vapaan etätyöskentelyn
 • Motivoivan palkkauksen
 • Mahdollisuuden osakkuuteen yrityksessä

Sinulta odotamme:

 • Relevanttia teknistä tai kaupallista tutkintoa 
 • Vahvaa työkokemusta liiketoiminnan kehittämisen ja esimerkiksi myynnin tai asiakaspalvelun parista
 • Kiinnostusta toimia tiiviisti asiakasrajapinnassa ja kykyä ymmärtää asiakkaiden kokemaa lisäarvoa
 • B-ajokorttia (auton saat tarvittaessa IISYltä)  

Eduksesi luemme: 

 • LVI-tekniikan tai rakennustekniikan opintotaustan
 • Kokemuksen esimiestehtävistä

Mikäli tämä tehtävä herätti kiinnostuksesi, lähetä hakemuksesi ja CV:si Antti-Jaakko Alangolle sähköpostiosoitteeseen [email protected] viimeistään 13.9. Kerrothan hakudokumenteissasi palkkatoiveesi ja mahdollisen aloitusajankohdan tehtävässä.


SISÄILMAPÄÄLLIKKÖ

Freesi-sisäilmapalvelu on Suomen markkinajohtaja ja yksi nopeimmin kasvavista digitaalisista palveluista kiinteistöalalla. Hyvien tuloksien johdosta Freesi-sisäilmapalvelun teknistä joukkuetta vahvistetaan palkkaamalla uusi Sisäilmapäällikkö.

Freesin sisäilmapäällikkönä kasvat modernien sisäilmapalveluiden asiantuntijaksi. Työssäsi pääset toimimaan useiden kiinnostavien asiakkaiden kanssa aina kunnista rakennusliikkeisiin ja kasvattamaan näitä kumppanuuksia yhä syvemmäksi yhteistyöksi. Rooli on laaja-alainen ja kattaa asiakkaiden tukemisen kaikissa palvelun elinkaaren vaiheissa. Avustat asiakkaita Freesi- sisäilmapalvelun käyttöönotossa ja koulutat heitä nykyaikaisten sisäilmajohtamisen prosessien tiimoilta. Mittausten käynnistyttyä tuotat heille teknisiä havaintoja ja toimenpidesuosituksia kerätyn datan pohjalta ja varmistat, että mahdolliset ongelmat tulevat ratkaistuiksi. Tavoitteenasi on auttaa asiakkaita tehostamaan ja parantamaan toimintaansa ja johtaa sisäilmatyötä yhdessä heidän kanssaan. 

Ideaalikandidaattimme tehtävään on henkilö, jolla on relevantti opintotausta esimerkiksi talotekniikan parista ja aito kiinnostus olla ennaltaehkäisemässä sisäilmaongelmia. Teknisen puolen lisäksi yhtä tärkeäksi tehtävässä nousee persoonasi: toimit mielelläsi ihmisläheisessä työssä ja ratkot ongelmia. Sinun ei tarvitse olla valmis asiantuntija, mutta toivomme, että olisit kerryttänyt jo jonkin verran työkokemusta talotekniikan parista. Kokemus myynnistä tai asiakaspalvelusta on tässä tehtävässä myös hyödyksi.  

Lupaamme tarjota sinulle tarvittavat avaimet menestymiseen tehtävässäsi. Tehtävässä aloittaessasi saat kattavan perehdytyksen IISYllä tehtävään sisäilmatyöhön ja käytettäviin ohjelmistoihin. IISYllä työtäsi ohjaavat selkeästi määritellyt suuntaa, määrää ja laatua painottavat mittarit. Oman työn suunnittelun, aikataulun ja sijainnin saat toteuttaa haluamallasi tavalla – IISY:llä omaan työhön pääsee aidosti vaikuttamaan!

IISY tarjoaa sinulle: 

 • Paikan hyvässä vauhdissa olevassa yrityksessä, jossa voit kasvaa modernien sisäilmapalveluiden asiantuntijaksi
 • Mahdollisuuden tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä: olet mukana turvaamassa esimerkiksi tuhansien koululaisten terveellistä sisäilmaa
 • Työnantajan, joka panostaa ammatilliseen kehittymiseesi ja henkiseen hyvinvointiisi konkreettisesti: sinulla on esimerkiksi mahdollisuus yrityksen ulkopuoliseen valmennukseen ja terapiapalveluiden käyttöön
 • Motivoivan palkkauksen: peruspalkan lisäksi onnistumisesi palkitaan maksamalla bonuspalkkaa vastuullasi olevien asiakkuuksien laajennusmyynnistä
 • Joustavat työajat ja etätyömahdollisuuden 

Sinulta odotamme:

 • Relevantteja valmistuneita tai pian valmistuvia opintoja (talotekniikka, LVI-tekniikka, rakennusautomaatio, rakennustekniikka)
 • Jo jonkin verran työkokemusta talotekniikan parista
 • Kiinnostusta ja kykyä tehdä asiakastyötä
 • B-ajokorttia 

Eduksesi luemme: 

 • Syventävät koulutukset (esimerkiksi rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija)
 • Kokemus myynnin tai asiakaspalvelun parista

Mikäli tämä tehtävä herätti kiinnostuksesi, lähetä hakemuksesi ja CV:si Joel Hollfastille sähköpostiosoitteeseen [email protected] viimeistään 13.9. Kerrothan hakudokumenteissasi palkkatoiveesi ja mahdollisen aloitusajankohdan tehtävässä.

Sisäilmakysely – varmistu kiinteistökantasi käyttäjien Feeliksestä

Sisäilmakysely – varmistu kiinteistökantasi käyttäjien Feeliksestä

Sisäilmasta huolehtiminen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäiseminen optimoi kiinteistökantasi olosuhteita, parantaa energiatehokkuutta ja ennen kaikkea parantaa kiinteistön käyttäjien terveyttä. Miksi siis jättää siitä kertomatta?

Freesi FEELIS on erityisesti kiinteistöjohdolle kehittämämme sisäilman viestintä- ja palautejärjestelmä, jolla varmistat käyttäjien tyytyväisyyden kiinteistökannan olosuhteisiin ja viestit sisäilman laadusta tehokkaasti. Se sisältää huonepalautejärjestelmän, olosuhdekyselyn sekä sisäilmatiedotuksen käyttäjille. FEELIS on ainutlaatuinen tapa yhdistää palautteen kerääminen, olosuhteista viestiminen sekä sisäilmatiedon analysointi. Yhdessä Freesi-sisäilmapalvelun kanssa kerätty mitattu ja koettu sisäilmatieto hyödynnetään selkeäksi raportoinniksi, havainnoiksi ja toimenpide-ehdotuksiksi kiinteistökantasi sisäilman parantamiseksi.

Kerää palautetta, toteuta sisäilmakyselyitä ja viesti olosuhteista

Huonepalautejärjestelmällä hyödynnät käyttäjien kokemukset tehokkaasti kiinteistön ylläpidossa. Tilakohtaista palautetta annetaan seinästä löytyvän QR-tarran avulla, jonka skannaamalla käyttäjät pääsevät omalla matkapuhelimellaan antamaan palautetta sisäilman olosuhteista. Näin kiinteistön omistaja saa ajankohtaista olosuhdepalautetta, joka on valmista analysoitavaksi ja raportoitavaksi.

Olosuhdekyselyn avulla varmistat käyttäjien tyytyväisyyden helpolla verkkopohjaisella sisäilmakyselyllä. Kyselyllä saat huonepalautetta kohdennetummin vastauksia juuri niihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, joihin haluat käyttäjiltä vastauksen. Voit rakentaa oman kyselyn ja lähettää sen milloin vain. Siihen on helppo ja nopea vastata, jonka jälkeen tieto on jälleen valmista analysoitavaksi.

Sisäilmatiedotuksella viestit reaaliaikaisesti kiinteistön käyttäjille sisäilmaolosuhteista. Tähän sisältyy verkkopohjainen käyttäjäsivu, josta käyttäjät voivat halutessaan käydä tarkistamassa kiinteistön sisäilmatiedot. Sisäilmatieto on reaaliaikaista ja sieltä löytyy myös kausiluontoiset käyttäjävinkit sisäilman laadun parantamiseksi. Mikäli kiinteistössä on sisäilmamittaukseen käytettyjä mittalaitteita tai tietojärjestelmiä, voidaan niin koettua kuin mitattuakin tietoanalyysiä esittää sivulla helposti luettavassa muodossa.

Freesiltä koko sisäilmajohtamisen työkalupakki

Freesi tarjoaa mitatulla ja luotettavalla tiedolla johdetun prosessin, järjestelmällisen tavan johtaa ja säännöllistä, ennakoivaa työtä paremman sisäilman puolesta. Rakenna luottamusta kiinteistön käyttäjien kanssa ja ole parempi sisäilmajohtaja FEELIS-palvelun avulla! Laske hinta kiinteistöösi painamalla tästä.

Entä kiinnostuitko Freesistä? Täytä yhteydenottopyyntö tai varaa suoraan aika myyjältämme. Täältä löydät lisätietoa palveluistamme: https://iisy.fi/palvelut/


IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan ”Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelu on Suomessa saavuttanut markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna.

Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, tekoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia välittömästi. Avaimet käteen palvelu on käytössä yli 100 julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Palvelun piirissä on yli 900 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivatiloja sekä suuria asuinrakennuksia.